Mashalaqisaanchu akata

Mashalaqisaanchu Akata hasaawi xaa shaera mashalaqqisaano muccisate fajjannohe.

Tene hajajo injeesate...

Daatabeezu fayiile xulaalo, Shaete bido qiphisi. Doori Surki - Shaete Akeekishsha woy Muccisi - Muccisi


Shaete Akata

Mashalaqisaanchu dirto

Shiqqino mashalaqqisaano leellishanno. Dirtotewiinni muccisate mashalaqqisaancho doori. Dooramino mashalaqqisaanchi tiittirshubbahasaawu giddo leellitino.

Haaroo Mashalaqqisaancho

Haaroo mashalaqqisaancho kalaqanno.

Xaa Mashalaqqisaancho Huni

Xaa mashalaqqisaancho hunanno.

Xaa Mashalaqqisaanchi Su'ma soorri

Xaa mashalaqqisaanchi su'ma soorranno.

Xaa Mashalaqqisaancho Suuqi

Daatu bue giddo xaa mashalaqqisaanchi suuqanno.

Xaa Mashalaqqisaancho Marqineessi

Hasaawu hanafamanno yannara qinaawora xaa mashalaqqisaancho marqineessanno.

Mashalaqqisaancho tirtishshubba

Xaa mashalaqqisaancho tittirsha soorritto gedeenni nna aantete wole mashalaqqisaancho doori, soorro rakke daatu buera sa'anno. Soorro garunni daatu buenni galatantuha ikkiro hasaawa calla agura, woy wole mashalaqqisaancho doora daandaatto. Ikkollana, Xaa Mashalaqqisaancho Marqineessi ilka qiphisatennisoorro gaabba dandaatto.

Baxxinoha

Xaa mashalaqqisaanchi baxxitino hornyubba calla fajjinota badanno. Baxxinodoorshi Barete giddora balaxe eino daati batisamannokki gede hoolanno nna daatu karisamme buuxanno.

Barubba

Kuni Barubbate qarqari xaa shae giddo barubbate dirto leellishanno. Qolteno batinye barubba doora dandaatto. Doorshuwiinni bare kayisate, dirtote hanafora mullicho eo doori.

Mashalaqisaancho bare

Xaa shae giddo barubbate dirto leellishanno. Qolteno mittu aleeni bare doora dandaatto.

Diru aante

Diru aante gumulanno.

Cufi

Hasaawa cufanno.