Akatta xaadisi

Xa'mote akati giddo lame xaaddino barubba xaadisaanchi mereero lameegge qiphisittoro, woye Surki - Haaroo Fixoomadoortoro, Akatta xaadisi hasaawi shiqanno. Kuriu akatta albira kalaqantanno baala xa'muwa giddo kaa'litanno.

Tene hajajo injeesate...

Akeekisatenna doorate xa'mo fani Surki - Haaro Xaado, woy xaadu xuruuri aana lame shae mereero marro-qiphisi.


Shaubba ledantino

Xaadisate hasiroottota lame babbaxxitino shaubba badanno.

Baruubba ledantino

Fiixoomunni xaaddannota lame daatu barubba badanno.

Doorubba

Dana

Dooramino xaadira xaadu dana badanno. Gama daatubeezubbainjiitanno danubba cinaancho qinoonni calla irkisantanno.

Gidoyiidi Xaadishsha

Gidoyiidi xaadishshinni, gummate shae xaaddino barubba mitto dana ikkitino maareekkuwa calla amaddino. LibreOffice SQL koni dani kalaqaminohu WHERE handaari fiixoomaati.

Gurayiidi Xaadishsha

Gurayiidi xaadishshinni, gummate shae baala gurayidi shae barubba nna qiniiti shaera hakkuri barubba calla xaaddino barubba amadubba mittu danita amaddino. LibreOffice SQL konni dani xaadishshi LEFT OUTER JOIN hajajora fiixoomanno.

Qiniiti Xaadishsha

Qiniiti xaadishshinni, gummate shae baala gurayidi shae barubba nna qiniiti shaera hakkuri barubba calla xaaddino barubba amadubba mittu danita amaddino. LibreOffice SQL konni dani xaadishshi RIGHT OUTER JOIN hajajora fiixoomanno.

Wo'ma xaadishsha

Wo'mu xaadishshira, gummate shae baala qiniitinna gurayiidi shaubba amaddino. LibreOffice SQL konni dani xaadishshi FULL OUTER JOIN hajajora fiixoomanno.

Kalaqama

Qulfeqaale ikkinoha NATURALfiixooma tiranno SQL hedote fooliishshora surkanno. Fiixoomu lamente shaubba giddo mittu dani caccafo su'ma afidhino baala caccafoota xaadisanno. Gumaame xaaddino shaemitte mittente waaxo taalo su'mantino caccafootira mitte caccafo calla amaddino.