Xa'mote Akata

Xa'mote Akati Illachi daatubeeze xa'mo kalaqattora nna muccisattora fajjannohe.

Tene hajajo injeesate...

Daatabeezu fayiile xulaalo, qiphisi Xa'muwa bido, hakini doori Muccisi - Muccisi


Qaagishshu Bido

Roore daatubeezubba meemiisate woy daatubeeze dirate komipiyuterekki aana maareekkubba leellishate xa'mubba horoonsiranno. Illachubba xa'mubbate gede mittu dani assiishsha uyitanno, ikkollana owaataanchu midaadi aana. Daatubeeze illachubba irkisanno owaataanchi aana ikkituro, leellishate yanna ranke ledate owaataanchu aana maareekkubba meemiisate illachubba horoonsira dandaatto.


Qaagishshu Bido

Tenne Illacha kalaqi hajao Shaubbate daatubeeze bortaje gaxi qooliwiinni dooratenni, Illachu Akati xullaallo Xa'mote Akata xullaallo kowiicho xawisa dandaatto.


Xa'mote Akati xullaallo ofolla kalaqantino xa'mora kuusantino, ikkollana kalaqamino illachi giddo kuusama didandiitanno.

Akatu Illacha

Xa'mo kalaqate, daatubeeze bortaje giddo xa'mubbate bido qiphisi , aanchite Akatu Illachi giddo xa'mo Kalaqiqiphisi.

Akatu illachira woriidi heleqqo tiri xa'mo dargaati. Xa'mo tirate, daatubeeze barete su'mubba ledatenna wonshiworcho barubba leellishate badanno. Caccafoota Akatu illachira woriidi heleqqo giddo wirro suwisate, caccafote umaallo haaroo ofollara goshooshi nna +worbichu qulfe xiiwi.

Xa'mote Akati Illachi xullaallo sammo giddo, bidubba Xa'mote Akati Gaxi nna Akatu gaxubba leellitanno.

Xa'mo jifa hasirittoro, daatubeeze bortaje giddo xa'mote su'ma lameegge qiphisi. Shaete giddo leellino xa'mote gumidaatu bue illachi ledo mittu danho. Qaagi: shaete leella yannate geeshshira callaati.

Xa'mote Akati Illachi giddo Qulfubba

Qulfe

Assiishsha

F4

Balaxilacha

F5

Harate Xa'mo

F7

Shae woy Xa'mo Ledi


Soroowi

When you open the query design for the first time, you see a dialog in which you must first select the table or query that will be the basis for your new query.

Barubba xa'mote ledate lameegge qiphisi. Fixoomubbate tirate goshooshi-nna-wori.

Qaagishshu Bido

Xa'mo akatamanta geeshsha, doorantino shaubba soorra didandaatto.


Shaubba hooli

Shaubba Akatu illachiwiinni hoolate, cshaete xullaallo aliidi qacce qiphisi nna eigaru mayino leellishi. Shae Akatu Illachiwiinni hoolate Huni hajajo horoonsira dandaatto. Wole doorshi Hunate Qulfe xiiwateeti.

Shae harisi nna shaete bikka soorri

Shaubba doorshikki garinni marbikka nna qineessa dandaatto. Shaubba harisate, aliidi qacce hasirootto dargira goshooshi. Leellitino shaete ofolla ajote wirrisinni hasirootto bikka iillate shaete qacce woy meereero goshooshi.

Shaete Fiixoomubba

Daatu fiixoomubba mitte shae barete su'minna wole sha barete su'mi giddo heedhuro, xa'mokkira hakkuri fiixoomubba horoonsira dandaatto.

Lawishshaho, gufote kiironni baxxitino gufubbara isipiriidishitte heedhuhero, nna isipiriidishite fiixoontino gufubba kiiro horoonsirootto hajamaanchu hajajubba baala gufubba mareekko giddo hajamaano ikkiro, aantete lame gufubba kiiro meereeri fiixoomi "article number" daatu barubba afantanno. Hajamaanchu hajajino baala gufubba qolate teessubba xa'mo kalaqa hasirittoro, daata lame isipiriidishituwawiinni unte fushsha noohe. Konne loosate, LibreOffice lame isipiriidishittuwa giddo daatu mereero fiixoomubba noota kula noohe.

Konne loosate, shaete giddo barete su'ma qiphisi (Lawishshaho, hajamaanchu shaewiinni "Uduunnichu-Kiiro" barete su'ma), ajote ilka worora amadde nna anchite barete su'ma wole shae bare su'mira goshooshi("Uduunnichu-Kiiro" Uduunnichu shaewiinni). Ajote ilka agurtoro, lame xullaalluwa giddo lame barubba xaadisanno xuruuri leellanno. Fiixoontino ikkito lame bare su'muwi umi mittu garinni gumu SQL xa'mo giddora ea noosi.

Batinyu fiixoomme shittuwa kaiminni xa'mo kalaqa dandiinannihu LibreOffice reqecciimo fixoomitete daatubeeze gede horoonsirittoro callaati.

Qaagishshu Bido

Shaubba xa'mote giddo babbaxxitino daatubeezubbawiinni injeessa didandaatto. Xa'mubba batinye shaubba abbitannohu mitte daatubeeze giddo calla kalaqanturooti.


Xaadishshu dana bada

Lame xaaddino barubbaxaadisanno xuruura lameegge qiphisittoro woy Surki - Haaroo Fiixoomamayinu hajajo woshshittoro, Fiixoomubbate hasaawi giddo xaadishshu dana bada dandaatto.

Doorshunni, xuruuru doorama geeshsha giggishsha xiiwi, aanchite eigaru mayino leellishate shiikki+F10 xiiwi nna hakko Muccisidoori. Gamu daatubeezubba dandaamano xaadisi danubbara cinaancho calla irkissanno.

Fiixoomubba huna

Lame shaubba mereero fiixoomubba hunate amadisiishshu xuruura qiphisi nna aanchite huni qulfe xiiwi.

Doorshunni, Barubba noo giddo Fiixoomubbate hasaawi giddo hasiissanno eubba huni. Woy shiimunni xaadino worbichi leella geeshsha giggishsha xiiwi, antete eigaru mayino fanate Shift+F10 xiiwi nna Huni hajajo doori.

Xa'mo tiri

Xa'mo tirate ikkitubba doori. Akatu shaehu mittu mittunku caccafoxa'mote daatu bare adhitanno. Ikkitubba mitte haawiittimma giddo Boolean AND nni xaaddino.

Barete su'ma badi

Umo, Xa'mote leda hasiratto shaubbawiinni baala barubbate su'muwa doori. Konneno goshooshatenni-nna-woratenni woy shaete xullaallo giddo barete su'ma lameegge qiphisatenni loosa dandaatto. Goshooshatenni-nna-worate hayyonni, shaete xullaallowiinni barete su'ma xa'mote akati shiimiidi qarirarira goshooshate ajo horoonsiri. Konne loosittoro, hiittenne caccafo barete leda hasirattoro gumula dandaatto. Lameegge-qiphisatenni barete su'ma doori. Isino aantanno fano caccafora ledamanno.

Barete su'muwa huna

Xa'motewiinni barete su'ma hoolate, barete caccafote umaallo qiphisi nna caccafote eigari aana Huni hasaawa doori.

Xa'mo suuqi

Xa'mo suuqate margeessu gaxi aana Save bido horoonsiri. Xa'mote su'ma eate xa'mannoha hasaawa la"atto. Daatubeeze loosichimmoota irkisuro, qolte loosichimma ea dandaatto.

Loosichimma

Xa'mote woy shaete illachira gaamaminoha loosichimmate su'ma ei.

Xa'mote su'ma woy shaete illachi su'ma

Xa'mote su'ma woy shaete illachi su'ma.

Daata meemiissa

Xa'mote daata meemiissate, akatu Illachi woriidi qarqari giddo hasantino dooro qineessi. Aantanno xuruurra shiqqanno:

Bare

EXa'mote giddo dooroottoha daatu bare su'ma ei. Woriidi haawiittimmooti giddo loosantino qineessu babaala tenne barera doorantino. Ajotenni qiphise bisicco baqqisittoha ikkiro worbichu ilka la"atto, hakuno bare doorate dandeessannohe. "Shaete su'mi.*" Doorshi baala daatu barubba dooranno nna baala shaete barubbara wonshiworchu horonniho.

Soorrote su'ma

soorrote su'ma badanno. Kuni soorrote su'mi xa'mote giddo barete su'mi darga diramanno. Kunino horoonsiraanchu-tiramma caccafo somaasinchubba horoonsira dandiinanni gede assanno. lawishshaho, Daatu bare PtNo su'ma afidhuronna , hakko su'mi darga, yxa'mote giddo PartNum shiqate hasirittoro, PartNum soorrote su'mi gede ei.

SQL hedote fooliishsho giddo, soorrote su'muwi aananno garinni tirantino:

Caccafoota shaete FROM soorrote su'mi AS SELECT.

Lawishshaho:

SELECT "PtNo" AS "PartNum" FROM "bisubba"

Shae

Doorantino daatu bareti fiixoontino daatubeeze shae kowiicho dirantino. Bisicco ajo qiphisatenni baqisittoro, xaa xa'mora wole shae doorate dandeessitanno worbicho leellitanno.

Diri

Bisicco qiphisittoro, dirantino doorshubba mereerinni doora dandaatto: alillite, worirrite nna didiramino. Borote barubba fidalete aantenni nna kiiro barubbanni dirantino. Roore daatubeezubbara, gashshaano dirate doorsha qineessa dandiitanno.

Leellado

Daatu bareraleellado akata malaatisittoro, hatti bare xa'mote giddo leellitanno. Ikkito loosiisate daatu bare calla horoonsirittoro, leellishate dihasiisanno.

Wonshiworcho

wonshiworcho daatu bare meemiissama noota umo badanno.

woy

Kowiicho mittu mittunku xuruuri gddo meemiisate mitto ledote wonshiworcho ea dandaatto. Mitte caccafo giddo batinye wonshiworchubba OR xaadisinni xaaddanno.

Qolteno wole xuruura assiishshubbate surkatexa'mote akati woriidi qarqari giddo xuruuru umaalluwaha eigaru mayino horoonsira dandaatto:

Assiishshubba

Kowiicho harisate dandaatto assiishshhbbi daatubeeze aana irkiranno.

HSQL daatubeezenni loosittoro, Asiishshu giddo dirtote saaxine haawiittimma aantanno doorshubba shiqishanno:

Dooro

SQL

Heleelle

Assiishshu dino

Loosamanno assiishshi dino.

Mereerima

AVG

Barete aritimeetike mereerima shallaganno.

Kiiro

COUNT

Shaete giddo maareekuwate kiiro gumulanno. Mullicho barubba (a) gede kiirantanno woy (b)gede dikiirantanno.

a) COUNT(*): Beeddakkicho shaete giddo yekkeeramme baala mareekuwa kiirtanno gede sa'anno.

b) COUNT(caccafo): Hornyo amaddino xa'mo giddo barete su'mi giddo barubba calla kiiritanno yekkeeramme gede barete su'mi sa"anno. Ona hornyuwa (mullicho barubba) dikiirantanno.

Jawiidi

MAX

Barete jawiidi hornyo gumulanno.

Shiimiidi

MIN

Barete shiimiidi hornyo gumulanno.

Ledo

SUM

Dagoomantino barubba hornyo shallaganno.

Gaamo

GROUP BY

Dooramino barete su'mi garinni xa'mote daata gaamanno. Assiishshubba badantino gaamubba garinni loosantino. SQL giddo, tini dooro GROUP BY handaarinni fiixoontino. Wonshiworcho ledantuha ikkiro, tini eo SQL HAVING giddo leellitanno.


Qolteno suwashshu garinni assiishshu woshshatto SQL hedote fooliishshora eessa dandaatto. Ganallote:

SELECT FUNCTION(caccafo) FROM shae.

Lawishshaho, assiishshu SQL giddo ledo shallagate woshshi:

SELECT SUM("waaga") FROM "Gufo".

KonneGaamote assiishsha agurranna, aliidi assiishshubba xaphooma ledo assiishshubba yaamantanno. Kuriu assiishshubba gummate xaphishsha kalaqate daata shallagganno. Diritote saaxine giddo nookkiri ledote assiishshubba heedhara dandiitanno. Insano baxino daatubeeze horote amuraati giddo nna beezete oofaanchi xaa dargi aana irikidhanno.

Dirtote saaxine giddo diraminokkiha woloota assiishshubba horoonsirate, insa Baretehundaanni eessa noohe.

Qolteno assiishshu woshshattubbara soorrote su'muwa gaama dandaatto. Xa'mo caccafote umaalli giddo leella hoogguro, Su'ma soorrihundaanni hasirootto su'ma ei.

SQL hedote fooliishsho giddo fiixoomino assiishshaati:

SELECT FUNCTION() AS su'ma soorri FROM shae

Lawishsha:

SELECT COUNT(*) AS kiiro FROM "Uduunnicho"

Qaagishshu Bido

Konne assiishsha harisittoro, ayee ledote caccafoota xa'motenni "gaamote assiishshi" adhate gobbaanni surkate didandaatto.


Lawishshubba

Aananno lawishshi giddo, xa'mo lame shaubba giddoonni hadhanno: "Uduunnichu" shae "Uduunnichu-Kiiro" bare nna "Shiqishaano" shae "Shiqishaanchu-su'mi" bare ledo. Ledotenni, lamunku shaubba gutu bare su'ma "Shiqishaanchu kiiro afidhino."

Aantanno qaafubba baala shiqishaano sasu uduunne aleelli shiqishshannore xa'muwa kalaqate shiqqinoreeti.

 1. Konni "Uduunnu " nna "shiqishaanote" shaubba xa'mote akatira surki.

 2. Balaxe konni ledo fiixoomu noosikkiro lame shaubbaha "Shiqishaanchu_Kiiro" xaadisi.

 3. Kowiicho "Uduunnichu" shaewiinni "Uduunnichu_Kiiro" Lameegge-qiphisi. Eigaru mayino horoonsiratenni Assiishshu leellishi nna kiirote assiishsha doori.

 4. Konne >3 wonshiworchote gede ei nna leellado bare dandiiweelsi.

 5. Double-click the field in the "Shiqishaanote" shae giddo "Shiqishaanchu_Sumi" lameegge-qiphisi nna gaamote assiishsha doori.

 6. Xa'mo harisi.

Kuni "Waagi" (uduunnichoho umu umu waagi) nna "Shiqishaanchu_Kiiro" (uduunnichu shiqishaanchira) barubba "Uduunnichu" shae giddo heedhuro, shiqishaanchu aantanno xa'monni shiqishino uduunnichiha mereerima guma afira dandaatto:

 1. Konni "Uduunnichu " shae xa'mote akatira surki.

 2. "Waaga" nna "Shiqishaanchu_Kiiro" barubba lameegge-qiphisi.

 3. Asiishshu xuruura dandeessi nna "waagu" barewiinni mereerima assiishsha doori.

 4. Qolteno "Mereerima" xuruuru giddo soorrote su'mi su'mira (maqishshu malaati nookkiha)ea dandaatto.

 5. "Shiqishaanchu_Kiiro" barera gaamo doori.

 6. Xa'mo harisi.

Aantanno eigaru mayinu hajajaano nna malaatta qaraho:

Assiishshubba

Assiishshubbate doorammera haawiittimma leellishanno woy maaxanno.

Shaete Su'ma

Shaete su'mira haawiittimma leellishanno woy maaxanno.

Soorrote su'mi Su'ma

Soorrote su'mi Su'mira haawiittimma leellishanno woy maaxanno.

Coite Hornuwa

Xa'mote giddora coite hornyuwa calla loosiisanno. Kunino batinye yannubbara doorantino barubba giddo leellannoha daata amaddino maareekkuwa loosiisanno. Coite hornyuwa hajajo baqado ikkituro, xa'mote giddo mitte maareekko (DISTINCT)calla la"atto. Ikka hoogiro, baala xa'mote wonshiworchora fiixoontino barubba la"atto (ALL).

Lawishshaho, "Culku loosaanchi" su'mi teessokki daatubeeze giddo batinye hige leellanno, xa'mote giddo mitteege calla leellino "Culku loosaanchi" su'ma badate Coitte Hornyuwa hajajoto doora dandaatto.

Batinye barubba xa'mora, Baala barubawiinni xaaddino hornyuwa addita ikka noose ikkitinohura gumu baxxitino maareekkonni suudisama dandaanno. Lawishshaho, "Culku loosaanchi Chikaago" giddo noohero teessokki maxaafi giddo mitte hige nna "Culku loosaanchi Londonete" giddo lameege heerannohe. Coitte Hornyuwa hajajonni, xa'mo lame barubba horoonsidhanno "Ahaahu su'ma" nna "katama" xa'mote guma "Culku loosaanchi Chikaago" giddo mitteege nna "Culku loosaanchi Londonete" giddo lameege qolanno.

SQL giddo, tini hajajo DISTINCT aana uurre loosannohura fiixoontanno.

Limit

Allows you to maximize the number of records with which query returns.

If there is added a Limit, you will get at most as many rows as the number you specify. Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria.

Meemiisate ikkitubba loosiisanno

Meemiisate ikkitubba loosiisanno yannara, babbaxxitino loosaasinenna hajajubba qara ikkitannohe. Assaano fiixoomawiinni baxxanno, SQL-daatubeezera xa'mote amado addi hajajubba no. LibreOffice ganallo giddo hakkuri hajajubba horoonsirittoro, LibreOffice umisinni SQL ganallora soorranno. Qolteno SQL hajajo suwashshu garinni ea dandaatto. Aaantanno shaubba assaano nna hajajubbate xaphishshu illacha uyitanno:

Assaancho

Tiro

Ikkito ...ikkiro duushshitanno

=

taalanno

... barete amado shallagote handaarira leellitinoti mittu danite.

Assaanchu = xa'mote bare giddo leella didandaanno. Assaanchu nookkiha hornyo eittoro, assaanchu = umisinni kaajjishanno.

<>

ditaalanno

... barete amado baxxitino shallagote handaarira difiixoontanno.

>

rooranno

... barete amado baxxitino shallagote handaarinni roortanno.

<

ajanno

... barete amado baxxitino shallagote handaarinni ajjanno.

>=

rooranno woy taalanno

... barete amado baxxitino shallagote handaarinni roortanno woy taaltanno.

<=

ajanno woy taalanno

... barete amado baxxitino shallagote handaarinni ajjanno woy taaltanno.


LibreOffice hajajo

SQL hajajo

Tiro

Ikkito ...ikkiro duushshitanno

IS EMPTY

IS NULL

onaho

... The value of the field is empty. For Yes/No fields with three states, this command automatically queries the undetermined state (neither Yes nor No).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

dimullichote

... barete su'mi dimullichote.

LIKE

(placeholder * fikiimootaho ayee kiirora

placeholder ? mitte qixxiima fikiimira)

LIKE

(% placeholder fikiimootaho ayee kiirora

Dargu amadaanchi - mitte qixxiima fikiimira)

miilaati

... daatu bare leellitino shallagote handaara amaddino. Kuni (*) dargu amadaanchi shallagote handaari x (x*) hanafora woy, (*x)jeefora woy barete amado giddoonni (*x*)ikkasi leellishanno. SQL xa'muwa giddo dadgu amadaanchi gede woy SQL % ckiimi woy or the fiixu (*) fayile amuraati LibreOffice dargu amadaanchi reqecciimo gede ea dandaatto.

Tini * woy % placeholder fikiimaho ayee kiiro riqibbe e'anno. Xa'mote malaati (?) LibreOffice reqecciimo giddo woy fano (_) SQL xa'mubba giddo qixxiimma mitte fikiima riqiwate kaa'litanno.

NOT LIKE

NOT LIKE

Miila di"ikkino

... barete su'mi baxxinoha shallagote handaara diamadino.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

[x,y] fanfe giddo uwanno

... barete su'mi lame hornyuwa x and y mereero haabbino hornyo amadino.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

[x,y] fanfe giddo diuwanno

... barete su'mi lame hornyuwa x and y mereero haabbinokki hornyo amadino.

IN (a; b; c...)

Qaagi ledote malaatta baala hornyote dirtuwa giddo badaanchu gede kaa'litanno! semicolons are used as separators in all value lists!

IN (a, b, c...)

a, b, c amadino...

... barete su'mi baxxino shallagote handaari giddo mitto a, b, c,amadino... Shallagote handaariti ayee kiiro badama dandiitanno, nna xa'mote gumi Or xaadisaanchinni gumulamino. Shallagote handaari a, b, c… kiirra woy fikiimoota ikka dandaanno

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

a, b, c diamadino...

... barete su'mi baxxinoha shallagote handaara diamadinoa, b, c,...

= TRUE

= TRUE

Addu hornyo afirino

... barete sumi hornyo Adda afirino.

= FALSE

= FALSE

Kaphu hornyo afirino

... barete sumi hornyo kapho afirino.


Lawishshuwa

='Ms.'

kuni "Ms." barete amadonni barete su'muwa qolanno

<'2001-01-10'

returns dates that occurred before January 10, 2001

LIKE 'g?ve'

barete amado "uyi" nna "aamamatenni"barete su'muwa qolanno.

LIKE 'S*'

barete amadubba lawishshaho "Arrishshotenni"daatu barubba qolanno.

BETWEEN 10 AND 20

barete amado 10 nna 20 hornyuwa mereero barete su'muwa qolanno. (Barubba borrote barubba woy kiirote barubba ikka dandiitanno).

IN (1; 3; 5; 7)

hornyuwa 1, 3, 5, 7 barete su'muwa qolanno. Barete su'mi uduunnichu kiiro amadiro, lawishshaho, baxxino kiiro afirino uduunnicho qoltanno xa'mo kalaqa dandaatto.

NOT IN ('Culku loosaancho')

"Culku loosaancho"amadinokkiha barete su'uwa qolanno.


Lawooshshe Luxuphi Aante: {luxuphi 'luxuphi-fikiima'}

Lawishshaho: ItemName *%' {escape '*'}uduunnichiwiinni * doori

Aamamannohe lawishshi ' *' hanafanno baalu uduunnichi su'mi eubaati. Togo yaano fikiimoota hasate dandaatto ikka hoogiro dargu amadaano garinni tirama noosi insano *, ?, _, % or uurrinshu malaatinni.

Gobayiidi Xaado Aante Amada: {oj outer-join}

Lawishsha: gufo Doori.* wiinni{oj udunnicho LEFT OUTER JOIN aantubba ON uduunnicho.no=aantubba.ANR}

Borrote barubba xa'mamme

Borrote bare amado xa'mate, Shallagote handaara mitte bicamme mereero wora noohe. Jajjabbanna shiimmaadda fidalla badooshshi horote aana noo daatira irkiranno. LIKE, tirotenni, fidalete borgaraati (gamu daatubeezubba giddoonni konne dila'nanni).

Barru barubba xa'mamme

Date fields are represented as #Date# to clearly identify them as dates. Date, time and date/time constants (literals) used in conditions can be of either the SQL Escape Syntax type, or default SQL2 syntax.

Date Type Element

SQL Escape syntax #1 - may be obsolete

SQL Escape syntax #2

SQL2 syntax

Barra

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

{D'YYYY-MM-DD'}

Yanna

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

DateTime

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


Lawishsha: select kalqete.dirrawiinni select {d '1999-12-31'} doori

Example: select * from mytable where years='1999-12-31'

All date expressions (literals) must be enclosed with single quotation marks. (Consult the reference for the particular database and connector you are using for more details.)

Ee/dee'ni barubba xa'mamme

Ee/dee'ni barubba xa'mate, dBASE shaubbara aantanno ganallo horoonsiri:

Deerra

Xa,mote wonshiworcho

Lawishsha

Ee

dBASE shaubbara: ayeeti aamantino hornyo ditaaloho

=1 Ee/Dee'ni bare "Ee" woy "fani" (kolishunni dooraminoha)baala maareekuwa qolanno,

Dee''ni

.

=0 Ee/Dee'ni bare "Dino" woy "cufi" (doorshu dino)baala maareekuwa qolanno.

Ona

IS NULL

IS NULL Ee/Dee'ni bare (bullunni doorantinota)Ee woy dee'ni deerri baala mareekuwa qolanno.


Qaagishshu Bido

Ganallo daatubeeze amuraati horo aana irkidhanno. Qolteno Ee/dee'ni barubba babbaxxitino garinni tirama dandaa noose (3 darga 2 deerri callu).


Eishshu xa'mubba

Parameter queries allow the user to input values at run-time. These values are used within the criteria for selecting the records to be displayed. Each such value has a parameter name associated with it, which is used to prompt the user when the query is run.

Parameter names are preceded by a colon in both the Design and SQL views of a query. This can be used wherever a value can appear. If the same value is to appear more than once in the query, the same parameter name is used.

In the simplest case, where the user enters a value which is matched for equality, the parameter name with its preceding colon is simply entered in the Criterion row. In SQL mode this should be typed as WHERE "Field" = :Parameter_name

Qorophishu Bido

Parameter names may not contain any of the characters <space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,. They may not be the same as field names or SQL reserved words. They may be the same as aliases.


Tugote Bido

A useful construction for selecting records based on parts of a text field's content is to add a hidden column with "LIKE '%' || :Part_of_field || '%'" as the criterion. This will select records with an exact match. If a case-insensitive test is wanted, one solution is to use LOWER (Field_Name) as the field and LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ) as the criterion. Note that the spaces in the criterion are important; if they are left out the SQL parser interprets the entire criterion as a string to be matched. In SQL mode this should be typed as LOWER ( "Field_Name" ) LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ).


Parameter queries may be used as the data source for subforms, to allow the user to restrict the displayed records.

Eishshu Eo

The Parameter Input dialog asks the user to enter the parameter values. Enter a value for each query parameter and confirm by clicking OK or typing Enter.

The values entered by the user may consist of any characters which are allowable for the SQL for the relevant criterion; this may depend on the underlying database system.

Tugote Bido

The user can use the SQL wild-card characters "%" (arbitrary string) or "_" (arbitrary single character) as part of the value to retrieve records with more complex criteria.


SQL Gara

SQL " Ganammete Xa'mo Afoo"riqibbanno nna fixooma daatubeezubba yanneessora nna gashshora hajajubba xawisanno.

Konni LibreOffice giddo SQL rooriidi xa'mubbara ayee galati dihasiratto, korkaatuno SQL koodde ea dinohe. Xa'mote akati giddo xa'mo kalaqittoro, LibreOffice umisinni hajajubba aananno SQL ganallora soorranno. Ikkiro, Xooyisi Akati Illachi fani/cufi ilki kaa'lonni, SQL illachira soorri, albaanni kalaqantino xa'mora SQL hajajubba la"a dandaatto.

SQL koodde giddo suwashshu garinni xa'okki suudisa dandaatto. Qaagi, ikkiro, horoonsiratto daatu beeze amuraati aana irkirinokki baxxitino ganallo ikka noosi.

Angatenni SQL koodde eittoro, Xa'mote akatigiddo giraafichote reqecciimonni irkisaminokkiha SQL-addi xa'mubba kalaqa dandaatto. Kuri xa'muwa kaimu SQL gari giddo loosantinore ikka noonsa.

Konne SQL hajajo suwashshu garinni Harisiilka kisatenni, LibreOfficenni harisantinokki xa'mo suudisa dandaatto.