Xa'mubba

"Xa'mo" shaete addi illachaati. Xa'mo maareekkubbate giddo doorantino maareekkubba woy doorantino barubba leellisha dandaanno; qolteno hakkuri maareekkubba dirranno. Insano gutu daatu barubbanni amadanturo, xa'mo mitte shaenni batinye shaera loosiisa dandaanno,.

Tene hajajo injeesate...

Daatabeezu fayiile xulaalo, qiphisi Queries bido


Boodu wonshiworchi kaiminni maareekubba daatu shaewiinni hasate xa'mubba horoonsiri. Baala xa'mubba Xa'mubba eo hundaanni dirantino daatubeezera kalaqantino. Korkaatuno tini eo daatubeeze xa'muwa amaddino, iseno "xa'mote amadaancho"yaamantanno.

Attamote xa'mubba

Shae woy xa'mo attamate:

  1. Borrote bortaje fani (woy isipiriidishittete bortaje konni dani bortajeta addi attamot assiishshubba doorttoro).

  2. Daatubeeze fayile fani nna shae attama hasirittoro Shaete bido qiphisi, woy xa'mo attama hasirtoro xa'mote bido qiphisi.

  3. Shaete woy xa'mote su'ma fano borro bortajera woy isipiriidishittete giddora goshooshi. Hasaawu Daatubeeze caccafoota Surki fananno.

  4. Hiikkuri caccafooti ledate hasiratto daatu barubba gumulanno. Qolteno AutoFormat ilka qiphisi dandaatto nna fiixoomino suudisammete dana doori. Hasaawa cufi.

    Xa'mo woy shae bortajekkira surkantanno.

  5. Konne fayile - attamidoorte bortaje attami.

Tugote Bido

You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet.


Diramino nna Meemiissamino Daata

Daata xa'mote shaera dirattoranna meemiissattora fajjannohe.

Xa'mote Akata

Konni Xa'mote Akatinni, xa'mo woy illacha kalaqa nna muccisa dandaatto.

Xa'mote Akeekishshu Gaxa

SQL xa'mo kalaqatto woy muccishatto woyite, bido Xa'mote Akeekishshi Gaxa giddo daata leellishsha qorqorate horoonsiri.

Batinye Shaubba Giddiyiidi Xa'mo

Xa'mote gumi injiino daati barubbanni insa insawa xaadduro batinye shaubbawiinni daata amada dandaanno.

Suudisamme Xa'mo Wonshiwircho

Xa'mote meemoote ikkitubba garunni xawisate hikkuriu asaanchubba nna hajajubba kaa'la dandiitannoro hasse fushsha dandaatto.

Loosaancho Assiishshubba

Shaete daatinni shallagubba loosa nna guma xa'mote gumi gede kuusa dandaatto.