LibreOffice Kaa'lote Hullo

Qorophishu Bido

Softweerete baala laalchubbara kaa'lote amuraatiboode bue fayilla aana irkiranno. Kaa'lote giddo xawinsoonniri boodu assiishshubba konni baxxino tuqishshi giddo ledama didandaanno. Konni tuqishira bandoonni gama akatta tenne Kaa'lo giddodixabbino.


Kaa'lote hullo xa dooramino kaa'lote qoola leellishanno.

Uduungaxu kaa'lote amuraate qorqorate horote assiishsha amadino:

Bido

Maaxanno nna leellishanno doyishshu heleqo

Bido

Badhera albiidi qooliwaharanno

Bido

Albirae aananno qooliwaharanno

Bido

umi qooliwa xaa Kaa'lote umiwaharanno

Bido

xaa qoolaattamanno

Bido

Konne qoola maxaafimalatichokkira ledanno

Hasi bido

Konni qooli aana hasi hasaawa fananno.

Qolteno kuri hajajubba kaa'lote bortajera eigaru mayino giddoafama dandiitanno.

Kaa'lote qoola

Kaa'lote illachishaanchiwiinni margeessu hinkiilo hjajubbanni kilpiboordete hinkiila dandaatto. Lawishshaho:

 1. Kaa'lote qooli aana, hinkiilate hasiratto borro doori.

 2. +C xiiwi.

Xaaha kaa'lote qoola hasate:

 1. Konni qooli aana hasi bido kisi.

  Konni qooli aana hasi hasaawi fanamanno.

  Qaagishshu Bido

  Qolteno Kaa'lote qooli aana kisa nna +F xiiwa dandaatto.


 2. Hasi saaxine giddo, hasate hasiratto borro ei.

 3. Horoonsirate hasirattoha hasi doorubba doori.

 4. Hasikisi.

  Qoolu aana aantanno ikkito hasate, wirro hasi kisi.

Doyishshu Heleqqo

Kaa'lote hullora doyishshu heleqo giggishshu qoolla Amadubba, Mashalaqisaancho, Hasi nna Maxaafimalaattaamaddino.

Sammote aana leellitanno dirtote saaxine wole LibreOffice Kaa'lote mojule doorate dandaatto. Mashalaqqisaanchu nna Hasi giggishshi qoolla doorantino LibreOffice mojulera daata amaddino.

Amadubba

Baala mojullara qara umma mashalaqisaancho leellishanno.

Mashalaqisaancho

Xa doorantino LibreOffice mojuleha mashalaqisaanchu qulfeqaalla dirto leellishanno.

Hasi

Wo'ma-borro haso harisattora fajjannohe. HasoXa doorantino eote kaa'lo amadubba LibreOffice mojule amaddino.

Maxaafimalaatta

Horoonsiraanchunni-tirantino maxaafimalaatta amadino. Maxaafimalaatta muccisa woy huna dandaatto, woy aantino qooliwa harate insa kisi.