LibreOffice giddo xaphooma muraasu qulfubba

Qaagishshu Bido

Deskitoppekki amuraatira mite mite muraasu qulfe ofoltano.Deskitoppete ofoltino qulfe LibreOfficera dino.Babaxitino qulfe LibreOffice, uduunchuwa - rosicheesa - Keyboardra, woy deskitoppeki amuraati giddo ofoshiishate wo'naali.


Muraasu qulfubba horoonsira

Pirogiraamekki assiishimmara jawa beeqqo muraasu qulfubba horoonsiratenni woshshama dandiitanno. Lawishshaho, muraasu qulfubba Fani eo Fayile mayino giddo aante leellitanno. Konne assiishsha muraasu qulfubba horoonsidhe injeessa hasirittoro, xiiwi nna worora amadi nna aanchite O qulfe xiiwi. hasaawu leellihu gedensaanni lamenta qulfubba aguri.

Pirogiraamekki loosiisatto woyite, baala loossa leeltanno gede mawuse woy kiboorde horoonsidhe mereero doora dandaatto.

Hasaawubba Qorqorate Muraasu Qulfubba Horoonsira

Baala wote ayee aamamino hasaawi giddo mittu miili malaatisamme duucha wote hiiqqamme xiyyonni leelltanno. Kuni miili, ilka, doorote bare, dirtote saaxine giddo eo woy buuxote saaxine ikka dandiitannoti, aanase illacha afidhino yaamantanno. Illachu bixxille ilka ikkituro, ei xiiwa iso kisootto gede harisanno. Buuxote saaxine fooqisigaxa xiiwatenni laddantino. Doorshu barera illachu heeriro, dargu giddo baqqisamino doorshi bare soorrate worbichu qulfubba horoonsiri. Mittu miilinni woy darginni aanannohuwa harate Giggishshu qulfe horoonsiri, galchamme ragira harate Shift+Tab horoonsiri.

ESC xiiwatenni soorrote suuqa nookkiha hasaawa cufanno.

Mawusete loossara muraasu qulfubba

Goshooshi-nna-wori horoonsirittoromawusetenni doorate woy uduunne nna su'muwa kisate, nna ikkitotenni ledote assiishshimma injeessate qulfuwate shifte horoonsira dandaatto. Soorrantino assiishshubba goshoosha-nna-wori yannara qulfubba worora amadate yannara mawusetemu'lisaanchi suudinni leellino. Soorrantino fayilla nna wolootu uduunni dooramme,soorraancho qulfubba doorsha- assiishshubba loosu aana hossanno garinni hala'la dandiitanno.

Loosu Borro Eo Barubba

 1. Roore yanna kaa'litannore boode hajajubba amaddinota eigaru mayino fana dandaatto.

 2. Mitto woy roore baxxino fikiimoota surkate +Shift+S Baxxino fikiimooti hasaawa fanate muraasu qulfubba horoonsiri.

 3. Eote borro doorate +A horoonsiri. Doorsha hunate qiniiti woy gura worbichi qulfe horoonsiri.

 4. Qaale doorate lameegge-kisi.

 5. Borrote eo bare giddo saseege-kisa eote bare doortanno. Borrote bortaje giddo saseege-kisa xaa coyi fooliishsho doortanno.

 6. Wirrisu darginni ayee coyeqaalu goofimarchira hunate +Del horoonsiri.

 7. nna qiniiti woy gura worbichi qulfe horoonsiratenni, wirrisu qaalunniwi qaaluwa kubbanno; qolteno Shift qulfe worora amadittoro, qaalu taru tarunni dooramanno.

 8. INSRT Surki gara nna hunte borreessi gara mereero xaadisate nna wirro badhera qolate kaa'lanno.

 9. Goshooshi-nna-woriborrote saaxine giddo nna gobbaanni kaa'la dandaanno.

 10. Konne +Z muraasu qulfubba soorrubba mitte qaafoni gaabbate kaa'litanno; Borro umo soorramate albaanni aantete deerra afidhanno.

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. Wolootu fayilla nna furchuwa giddoonni goshooshate Woro worbichi qulfe horoonsiri. Qolteno URL bare giddo nooha cinaancho furcho leellishate qiniiti worbichi qulfe horoonsiri. URL biso eittohu gedensaanni End qulfe xiiwittoro muddamu AutoComplete leellanno. Hasirootto bortaje woy fayile mitteegge afirittoro, ei xiiwi.

Tiramme maakiroora

Xa loosanni no maakiro hunate, +Shift+Q xiiwi.

LibreOffice giddo xaphooma dirto muraasu qulfubba

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

Qorqorshu hasaawubbara muraasu qulfubba

Muraasu qulfubba

Heleelle

Ei qulfe

Hasaawu giddo illachishama ilka baqqisanno

Esc

Looso woy hasaawa gudanno. LibreOffice Kaa'lo giddo ikkiro: aleege mitto deerra haranno.

Fooqisigaxa

Hasaawu giddo illacishantino buuxote saaxine laddanno.

Worbichu qulfubba

Hasaawaho doorshu kifile giddo baqqado qorqorshu bare soorranno.

Giggishsha

Hasaawu giddo illacha aantanno kifilera woy miilira lupheessanno.

Shifte+Giggishsha

Hasaawu giddo illacha aantanno kifilera woy miilira harisanno.

+Woro Worbicho

Hasaawu giddo xaa doorantino qorqorshu bare dirto fananno. Hakuri muraasu qulfubba xaadisaaxinete giddo calla ikkikkinni qoleno furdugeessu mayino bido ilkuwanni loossanno. Escape qulfe xiiwatenni fanantino dirto cufi.


Bortajubbate nna hullote qorqorammera muraasu qulfubba

Muraasu Qulfubba

Heleelle

+O

Bortaje fananno.

+S

Xaa bortaje suuqanno.

+N

Haaroo bortaje kalaqanno.

Shift+N

Opens the Templates dialog.

+P

Bortaje attamanno.

+F

Hasi uduunnigaxa baqqisanno.

+H

Hasi & Riqiwi hasaawa woshshanno.

Shift+F

Goofimarchu haso yannara einoha hasanno.

Shift+R

Borrote illacha duu'misanno.

Shift+I

Nabawa-calla borro giddo doorshu wirrisa dandeessanno woy dandiiweelsanno.

LibreOffice Kaa'lo: qara kaa'lo qooliwa kubbanno.

Shifte+F2

Xa doorantino hajajora, bidora woy qorqorshira Hala'lado Qaccuwa fananno.

F6

Illacha borrote cinaancho hullo giddo qineessanno (lawishshaho, bortaje/daatu bue illacha)

Shifte+F6

Illacha albiidi cinaancho hullo giddo qineessanno.

F10

Umi mayino (fayilete mayino)baqqisanno

Shifte+F10

Eigaru mayino fananno.

+F4 woy +F4

Xaa bortaje cufanno (cufi LibreOffice goofimarchunniti fano bortaje cufanturo)

+Q

Pirogiraame fushshanno.


Bortajubbate muccisammera woy suudisammera muraasu qulfubba

Muraasu Qulfubba

Heleelle

+Giggishsha

Umaallu hanafora heeriro, giggishshu surkamanno.

Ei (OLE uduunnichi dooramiro)

Dooramino OLE uduunnicho baqqisanno.

Ei (misilete woy borrote uduunnichi dooramiha ikkiro)

Borrote eo gara baqqisanno.

+X

Doorantino miilla mure fushshanno.

+C

Dooramino uduunne hinkiilanno.

+V

Kilipiboordetenni qa'misanno.

+Shifte+V

Kilipibordetewiinni suudisantinokki borro qa'misanno. Borro surkishu bixxille aani suudishsha horoonsiratenni qa'mantanno.

Shift+V

Baxxinoha Qa'misi hasaawa fananno.

+A

Baala dooranno.

+Z

Gofimarchu looso diloosanno.

Gofimarchu looso wirro loosanno.

Shift+Y

Goofimarchu hajajo marro qolanno.

+I

Darga doorate Italikete soni loosamanno. Wirrisa qaalu giddo wortoro, hakku qaali italketenni malatisamanno.

+B

Darga doorate Ke'mado soni loosamanno. Wirrisa qaalu giddo wortoro, hakku qaali ke'milu woramanno.

+U

Darga doorate Xuruuramino soni loosamanno. Wirrisa qaalu giddo wortoro, hakku qaali xuruuramino.

Doorantino borro woy uduunniwiinni suwashsho suudisamme hunanno (Suudisha - Suwasho Suudisamme Co'isi gede)


Ciboolu giddo muraasu qulfubba

Muraasu qulfubba

Guma

Giggishsha

Dargubbate mereero haranno.

Shifte+Giggishsha

Dargubbate mereero haranno.(badhiidoonni)


Cibboolaho haaroo qixxaawu dargi giddo muraasu qulfubba:

Muraasu qulfubba

Guma

Ali Worbicho

Doorsha alira harisanno.

Woro Worbicho

Doorsha worora harisanno.

+Ei

Akattate hasaawa fananno.

Shifte+F10

Eigaru mayino fananno.

+U

Doorantino qixaawo haaroonsanno.

+R

Eote Umi hasaawa fananno.

+D

Doorantino qixaawo hunanno.

Surki

Haaroo qixaawo surkanno


Ciboolu giddo balaxilachu dargi muraasu qulfubba:

Muraasu qulfubba

Guma

Mine

Umi eowa kubbi.

Gofimarcho

Goofimarchu eowa kubbi.

Gura Worbicho

Guraanni aananno Cibbooli miila dooranno.

Qiniiti worbicho

Qiniiteenni aananno Cibbooli miila dooranno.

Ali Worbicho

Aleenni aananno Cibbooli miila dooranno.

Woro Worbicho

Woroonni aananno Cibbooli miila dooranno.

Qoola Alira

Mitto leelshialba alira goshshooshi.

Qoola Worora

Mitto leelshialba worora goshshooshi.

Shifte+Surki

Dooramino uduunnicho xaadino uduunnichi garinni xaa bortajera surkanno.

+I

Dooramino uduunnichi hinkiilo xaa bortajera surkanno.

+I

Umo Ei hasaawa fananno.

+P

Qixxawubate illacha nna uduunichu illacha xaadisanno.

Fooqisigaxa

Qixxawubate illacha nna uduunichu illacha xaadisanno.

Ei

Qixxawubate illacha nna uduunichu illacha xaadisanno.

Badhiidi qaafo (uduunichu illachi giddo calla)

Badhe qaru illachi ledo xaadisanno.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Muraasu qulfubba

Guma

Fooqisigaxa

Muccisi gari giddo hedhanno haawiittimma aguranna hawittimmate doorsha laddanno.

+Fooqisigaxa

Hawittimmate doorsha laddanno.

Shifte+Fooqisigaxa

Xa caccafo dooranno

+Qoola Alira

Mu'lisaancho umi haawiittimmara harisanno

+Qoola Worora

Mu'lisaancho gofimarchu haawiittimmara harisanno


Misilete Uduunnira Muraasu Qulfubba

Muraasu qulfubba

Guma

Uduunnigaxa F6 doori. Hasirootto uduunnigaxi bido dooorate Woro Worbicho nnaQiniiti Worbicho horoonsiri nna +Ei xiiwi

Misilete Uduunnicho Surkanno.

Bortaje +F6 doori nna Giggishshi xiiwi

Misilete Uduunnicho dooranno.

Giggishsha

Aanannoha Misilete Uduunnicho Dooranno.

Shifte+Giggishsha

Balaxinoha Misilete Uduunnicho Dooranno.

+Home

Umiha Misilete Uduunnicho Dooranno.

+Gofimarcho

Gofimarchunniha Misilete Uduunnicho Dooranno.

Esc

Misilete Uduunnichi Doorsha Gudanno.

Esc (Kasu Doorshi Gari giddo)

Kasu Doorshi Gara fushi nna Udunnichu Doorshi Garira qoli.

Ali/Woro/Gura/Qiniiti Worbicho

Doorantino bixxille harisi (sunoo-karrimma assiishshubba yannate geeshsha dandiiweeltino, kayi gofimarchu bixxille xaa geeshsha mimmitunniwa sunantino).

+Ali/Woro/Gura/Qiniiti Worbicho

Dooramino misilete uduunnicho mitte pikisenni harisanno (Doorshu Gari giddo)

Misilete uduunnicho bikka sorranno (Kasu Doorshu Gari giddo)

Misilete Uduunnicho Doyisanno (Doyishu Gari giddo)

Misilete uduunnichira akattate hasaawa fananno.

Dooramino misilete uduunnichira bixxilete Doorshu gara baqqisanno.

Fooqisigaxa

Misilete uduunnichi bixxille doori (bixxllete Dorshu gari giddo) / Doorsha gaabbi.

Doorantino bixille mitte sekondeni miteegge huxidhano.

Shifte+Fooqisigaxa

Bixxillete Doorshi gari giddo ledote bixxille doori.

+Giggishsha

Misilete uduunnichira aantino (bixxille doori bixxilete Doorshi gara)

Doyishshu gari giddo, Doyishshu mereerino doorama dandaanno.

Shifte+Giggishsha

Misilete uduunnichira balaxxino (bixxille doori bixxilete Doorshi gara)

+Ei

Haaroo misilete uduunnichi gadete bikkanni xaa illachira mereeroho ofollino.

+Doorshu bido Ei

Bortajete giddo umiha misilete uduunnicho baqisanno.

Esc

Bixxillete Doorshu gara aguri. Misilete uduunnichi gedenoonni dooramino.

Misilete uduunnichi bixxille muccisi (Bixxillete Muccisi gara)

Ayee borrote woy kiirote qulfe

Misilete uduunnichi dooramiro, muccisi garira xaadisanno nna wirrisa misilete uduunnichi giddo borrote gofimarchira woranno. Attamamanno fikiimi surkamino.

qulfe giraafichote uduunnichi kalaqamme woy bikkamme geeshsha

Uduunnichunnihu mereeri darga qixxisamino.

Shifitequlfe giraafichote uduunnichi kalaqamme woy bikkamme geeshsha

Uduunnichu baqo hojjate waaxo qixxisantino.