Image Filter Bar

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

IBido

Meemo

Galchi

Kuulu misileta kuulu hornyo galchanno (soorranno) woy odolchimmate misile wara'imma hornyo galchanno. Kuulu soorro galagalchate meemo qolte loosaansi.

Bido

Galchi

Xafama

Manaado riganni misilete qara shaashshanno woy beleqisanno.

Bido

xafama

Quxancho

Jawaata riganni misile qara fushanno.

Bido

Quxanco

Huuro Huni

Mediiyaane meemo horoonsi're huuro hunanno.

Bido

Huuro Huni

Arrinshoonsa

Arrinshoonsa xawisate hasaawa fananno.Arrinshoonsa yaa footo lossinanni wote xawaabbu bati'riha ikkiro leeltanno soorro la'annote. Kuulla gamunni gama soorrantanno.

Bido

Arrinshoonsa

Wodho

Arrinshoonsate deerranna dana badanno.

Ruukkasho Hornyo

Wara'immate deerra badanno, persentete, bixxilluwu arrinshoo'mannohunni aleenni.

Galchi

baalanta bixxilluwa soorrama badanno.

Akkalle

Baalanti bixxilluwa odolchimmansa hornyora qinaabbanno, hakkunni gedensaanni haanjunna gordudani kuuli chaanaalooti badootto bikkinni ajishantanno. Duumu kuuli chaanaale disoorrantanno.

Bido

Akkalle

Akkallete deerra

Akkallete ikkito badanno, xibbishshu giddo.0% baalante pikiseeleha gordu dani hornyo la"atto. 100% duumu chaanaale calla gattanno.

Poostereensa

Poosterete kuuli kiiro badate hasaawa fananno. Tini soorro kuullate kiiro ajisha kaima assidhannote. Tini footo buuramme labbanno gede assitanno.

Bido

Poostereensa

Poosterete kuula

Misile me"e kuullanni ajishantannoro badanno.

Furduggo misile

Furduggo seesi qalo formaate misile soorranno.

Bido

Furduggaancho seesiqalo

Diqillote akeekishsha

Misile diqillote akeekishshi garinni reqeccishanno. Misilete xuruura qolishshidhe misilantanno, nna orjinaale kuulla jeefisantanno.

Bido

Diqillote akeekishsha

Beedho

Beedho kalaqate hasaawa reqeccishanno. Kalaqamanno caali dana badannoha hedote xawaabbi bue ofolla doodha dandaatto, beedhote giddo giraafichote misile hiittooterono doodhatto.

Bido

Beedho

Xawaabbu bue

Xawaabbu bue ofolla badanno. Bixxille xawaabbu bue riqibbanno.

Moozayike

Pikiseelennita shiimmaadda gaamo mittu dani kuuli shooli midaadi basewa xaadissanno. Mitte mittente shooli midaadi kee'milli bikkinni giraafichote misile kiirotenni ajjanno misilla afidhanno.

Bido

Moozayike

Miillate balkimma

Shooli midaadoho xaada heedhannonsa pikizaale kiiro badanno.

Baqo

Mitte mittente sikko baqo xawisanno.

Hojja

Mitte mittente sikko hojja xawisanno.

Woyyaawa qacce

Woyyeessanno, woy quxanno, mitturichi qacce.