Ha'risi xa'mo

SQL xa'mo ha'rise xa'mote guma leellishanno. Te ha'risi xa'mo assooti xa'mo disuuqanno.

Teha'risi Xa'moassooti xa'mo buuxattora fajjannohe. xa'mo suuqatto wote, duunantannohuQXa'mote giggishsho qooliraati.

Tugote Bido

Mayno gaxira qinaabbino xullaallo wiinni xa'mo ha'risate Illaallisi-Balaxi-Illaallishsha dooranno.


Bido

Borrote xa'mo Ha'risi