Fooqisa Ajishanno

Doorantino gufo umoonni gufote fooqishsha ajishate Fooqishsha ajishi bido kisi.

Bido

Fooqisa Ajishi

You can make additional adjustments to the spacing by selecting Format - Paragraph - Indents & Spacing