Dooyyisaancho

Dooyyisaancho gaa'lisate woy leellishate dooyyisaanchu Fani/Huni bido kisi.

Qolteno dooyyissaancho shiqisha dandaattohu Dooyyissaanchodooratenni

Bido

Dooyyisaancho Fani/Huni