Fana/Huna kaa'lamanno

Haroo qorqorsha suunqanni yannara kaalamaanchu umisi loosaasinchimmanni hanafaannoro badanno.Tini qineesso kalqoomu deerrinni baalante bortajera loosantanno.

Tene hajajo injeesate...

Uduunugaxi qorqorshi forme fani, qiphisi

Bido

Kaa'laancho Fani/Cufi


Dirtote saaxinera woy xaadi saaxinera kaalamaano heedhanno, shaete miillanna gaamote saaxinna.