Xaado/Dirto Saaxine Ka'lamaancho: Barete Doorsha

Shaete giddo xawisamino daati bare albiidi qooli shae aaninni doori, dirtote woy xaadisaaxinete giddo amadosi reqeccishama hasiissaannosi daati bare doori.

Tene hajajo injeesate...

Formete qorqoraanchi uduunugaxa fani, qiphisi Xaadi Saaxine woy Diru Saaxine barete finco bidonna goshooshate ajo. Formete daatabeezu xaadooshshi no: Kaa'laancho - Qoola 2.


Afantanno baruwi

DAlbiidi kaa'lamancho qooli aana doorantinota baalanta shauwa reqeccishanno.

Reqeccishshu bare

Amadosi xaadu woy dirtote saaxine giddo leellishama hasiissannosihu hiikkonne bareetiro badanno.

Kawiicho worantino bare su'miQorqorshi akattagiddo SQL assaawe fooliishshomittu miili gede ikkite amadote dirto baregarinni leeltanno.