Daata

Daatu giggishsho qooli formete ledo xaadanno akatubba xawisanno.

Formete qosi'rora daatu bue woy horoonsi'raanchunni daatu ea dandaannoro gumulanno. Dirinna meemiissi assooti gobbaanni cinaancho-forme kalaqate baalanta hasiissano akatta afi'ra dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

Doorantino forme miila eigari mayino fani - doori Forme - Daata gigg

Formete qorqorshi uduunigaxa fani woy formete akeekishshi uduunigaxa, qiphisi Forme bido - Daata giggishsha


Amado

Formete horoonsi'ramanno qorqorsha gumulanno. Amado ikka dandiitannohu noo shae woy xa'mo (balaxxe daata beezeete giddo kalaqantinota), woy SQL-assaawe qeinni xawisama dandiitanno. Mitte amado eessate albaanni magari amadootiro garunni xawisa hasiissannohe.

Amadote dani giddo, "Shae" woy "Xa'mo" dooroottiha ikkiro, saaxine doorantino daatu beeze giddo konni albaanni qinaabbinore baalanta shauwanna xa'muwa dirtanno.

Amadote dana

Daatu bue konni leellanno daati beeze shae woy xa'mo ikkase gumulanno, miteekkite forme SQL assaawe qeinni kalaqantannotero gumulanno.

"Shae" woy "Xa'mo" doodhittoro, forme Amadote giddo xawisootto forme woy xa'mo la'annota ikkitanno. Haaroo xa'mo woy cinaancho forme kalaqa hasi'rittoro,"SQL" doorsho doodha hasiissannohe. Hakkunni gedenssaanni doodhotto xa'mo woy cinaancho forme assaawe SQL xa'mora woycinaancho formera noo gedeenni amadote akatta daati beeze qoolira eessa dandaatto.

Annatto baruwa xaadisanno

Cinaancho forme kalaqittoro, ama formenna cinaancho formme mereero sinkiroonayzete xa'mamaachu daati bare e'anno. Fakkana hornyuwa eessate, mittu mittunku eote xuruuri gedensaanni Shift + Eessi xiiwi.

Cinaancho forme kaimoo'mitinohu SQL xa'mo aanaati, rooru tittirshi garinni, Paarameetire Xa'mo aanaati. Barete su'mi xaadooshshu annatto baruwi saaxinera eiro, hatte bare giddo amadamino daatiqara formera nabbawamannohu eessa hasiissannohe xaadi annatto baruwi saaxineraati. Ikkado SQL assaawe fooliishsho giddo tini, soorramaancho daata la'anno cinaancho formera heessagantanno. Doorotenni, xaadi annatto baruwi saaxinegiddo caccafote su'ma eessa dandaatto.

Aantanno lawishshuwa ha'runsi:

Forme kaima assidhino daata beeze,lawishshaho, woyyeessaancho daata beeze, woyyeessaanchu daatabeeze ("Woyyeessaancho"), baalantera callicho kiiro daatu bare giddo "Woyyeessi_ID" aamanteennaati. Woyyeessaanote aante gatamarantannohu wole daata beeze shae giddooti. Xa mitte mittenta woyyeessaancho aante la"ate hasi'rattohu formete giddora eessitonsa gedensaanniiti. Konne assate cinaancho forme kalaqa hasiissannohe. Xaadi-annatto baruwi woriidi woyyeessaancho co'o asse leellishanno daati bare woyyeessaanchu daata beezewiinni eessi, hakkuno, woyyeessi_ID. Xaadi soqqamaano baruwi hunda barete daata fajjanno soorramaancho barete daata woyyeessi_ID, lawishshaho, x.

Cinaancho forme shaete giddonni ikkado daata leellisha hasiissannose ("Hajajo") mitte mittente woyyeessaancho ID ra (Woyyeessi_ID -> x). Kuni dandaamannohu mitte mittenti aante addi addisenni diramme aantete daatabeeze giddo baxxino garinni mitte woyyeessaanchora gaamaminorooti. Doodhote garinni, Woyyeessaanchu_ID yaamantannota wole bare horoonsi'ra dandaatto; ikkirono, tini bare qara forme giddo wolootu mimmito labbanno baruwi ledoxaadde joonjoortinotekkiro buuxate bare Woyyeessaanchu_Kiiro yaamante woshshantanno.

Xa woyyeessaanchu-kiiro "Hajajote" shae giddo "woyyeessaanchu" shaera noote woyyeessaanchu -ID ledo heewisiisi, assama dandaannohu hiikkonneeti, lawishshahi,x soorramaancho aantanno SQL assawe fooliishshonni horoonsi'ra:

SELECT * FROM aante WHERE woyyeessaanchu_kiiro =:x (cinaancho forme baalanka daata hajajote shaenni leellishshanno gede)

woy:

SELECT Uduunnichu FROM Aante WHERE Woyyeessaanchu_Kiiro =: x (cinaancho forme aantete shae giddonni "Uduunnichu" bare amadino daata calla leellishahera hasi'rittoro)

SQL assaawe fooliishsho daatu bue bare eanno dandaanno, woy kayinni atinni ikkado parameter xa'mo, cinaancho forme kalaqa kaa'litannota.

Daatu bue

Daatu bue la'annose formewa xawisanno. Miteekkite ... ilka kisittoro, daatu bue doo'ra dandaattowa abbi'ra Fani dandaatto.

Datta calla ledi

Forme haroo daata calla leda fajjitannoro gumulanno (Maahoyye) woy wole akatta fajjitannoro hattonni (Dee'ni).

Qaagishshu Bido

Daata calla ledi "Maahoyye" ra qinaawinoha ikkiro, daata soorra woy huna didandaantanno.


Diri

Formete giddo daata dirate ikkito gara badanno. Dirate ikkito tittirshi ORDER handaari hajajo heedhukkinni SQL wodho ha'runsanno. Lawishshaho, baalanta daatu beeze maareekko mitte barera worirrite dirate nna wole mitte barera worirrite dirate ASC Umisu'ma eessi, hasi'rittoro, DESC su'mi (Umisu'ma buuxisanna su'mi daatu baruwi su'muwaati).

Dooyyishshu Forme Gaxa aana ikkado bido Dirate horoonsisi'raanchi garinni horoonsi'rama dandiitanno: Alillitte Diri, Wororritte Diri, Diri.

Dooyyishshu gaxa

Dooyyishshu assootuwi woriidi forme gaxi giddo horoonsi'rama dandaansa badanno.

Cinaancho formuwira "Ama Forme" dooro horoonsi'rantino. Cinaancho formera tenne forme doo'rittoro, qara forme maareekko horoonsi're doyissa dandaattohuwirrisu cinaancho forme giddo woramirooti. Cinaancho forme ama forme ledo xaaddinohu 1:1 xaadooshshinniiti, konni daafira milleessa duucha wote assaantannohu ama forme giddooti.

Doycho

Dooyyishshu giggishshi qulfe horoonsi'neenna ma garinni assamannoro gumulanno. Giggishshu qulfe horoonsi'ratenn, formete giddo albira milleessa dandaatto. Shift Qulfeamadde xiiwittoro, dooyyishshu guracho raga ha'runsanno. Jeefo iillittoro (woy kaimu) giggishshu qulfe qolte xiiwi, babbaxxitanno ikkito heedhasera dandiitanno. Aantanno dooronni qulfete qorqorsha tiri:

Dooro

Fiche

Gade

Tini qinaawo umiloosaasinchimmatenni leeltanno daatabeeze doycho xawissanno: Forme daatubeeze xaadooshshe afidhannotero, Giggishshu qulfe, gadetenni, aantannote woy sa'ino suuqo jeefote bare aana hakkiinni fuli soorro jawaachishshanno (Lai Suuqo baala). Daata bezete xaadooshshi nookkiro aanannohu/sainohuforme leeltanno (Xaa qoola lai).

Balaanti maareekkuwa

Tini doodho daatu forme callate loossannotehattonnibaalante maareekko giddoonni dooyyisate horoonsantannote. Giggishshote ilka jeefote bare forme giddonni fulate horoonsi'rittoro, xaa maareekko soorrantanno.

Baqqado maareekko

Tini doodho daatu forme callate loossannote hattonni xaa maareekko giddo dooyyisate horoonsantannote. Giggishshote ilka jeefote bare forme giddonni fulate horoonsi'rittoro, xaa maareekko soorrantanno.

Xaa qoola

Formete qoli jeefonni fulate, wirsaasinchu aantano formera umi qoola sa''anno. Kuni HTML formuwira rosaminoho: konni daafira, tini dooro HTML formuwira ximmoowate.


Huna fajji

Daatu hunama dandaannoro gumulanno.

Ledo fajji

Daatu ledama dandaannoro gumulanno.

Meemiissi

Foremete giddo daatabeexe meemiissate hasantanno ikkito eessanno. Meemiissi tittirshi SQL wodho horoonsi'rikkinni WHERE handaara. Lawishshaho, baalanta "Mike" umi su'minni worantino maareekko leellishate hasi'rittoro, borreessattori: umi su'ma = Mike yite daatu barera borreessi. Qolteno ikkito xaadisa dandaatto: umi su'mi = 'Mike' woy umi su'mi = "Daqamo". Kuri lamete giddo mitto la'annori baalanti ikkito fulte leeltanno.

-MeemissiMeemiisate assooti horoonsi'raanchu garinni afamannohu formete dooyyishshi gaxi Umikinni aana Gadete Meemiisso Bidora nna Formete dooyyishshi Gaxi giddoonniiti.

SQL hajajo tittiri

SQL assaawe fooliishsho LibreOffice nni tittirantannotero badanno. Maahoyyete qinaawiro, ... ilka Amadote saaxine dirtonni aanchite qipheessa dandaatto. Kuni giraafikaaletenni fana hasi'ratto daati beeze xa'mo xullaallo fana dandaanno. Hattenne xullaallo cufatto wote, SQL Amadote dirto saaxine giddora kalqqantino amado xa'mo e'anno.

Soorro fajji

Daatu haaroo'ma dandaannoro gumulanno.

Xaadishsha suuqi baruwi

Cinaancho forme kalaqittoro,ama formera hornyo kuusama dandiitannowa soorramaano eessi. Cinaancho forme xa'mo kaima assidhinota ikkituro, hattenne xawisootto soorramaano, hatte xa'mora eessi. SQL daatu bue bare giddora e'inota SQL hasaawi fooliishsho horoonsi're forme kalaqittoro,statementete horoonsi'rootto soorraamaanchu giddora ei. Ayee soorramaancho gedeehano ikkiro su'ma doodha dandaatto. Fakkana hornyuwa giddora ea hasi'rittoro, Shift + Enter xiiwi.

Ikkiro, lawishshaho, xaadishshu annatto baruwi hunda badaancho_kiiro daata beeze bare ama bare garinnixawisootto,hakkunni kawa xaadishshi soqqamaano baruwa hunda woyyeessaanchu_kiiro daata beeze bare duunama hasiissannonsawa soorramaanote su'ma xawisa dandaatto. Xa tenne soorramaancho horoonsi're daatu bue saaxine giddo SQL hasaawi fooliishsho xawisittoro aantantanno hornyuwi cinaancho forme giddo leellishamanno.

Cinaancho forme maati?

Formuwu kalaqamannohu daata beezete shaera woy xa'moraati. Kuri formuwi daata la'neenna biife baxisanno garinni leellishanno nna daata eessate woy daata mucceessate horo aana hosa dandaanno.

Daataho hasama dandiitanno forme shaete giddo woy xa'moranna wole shaenni ledote daata leellishshonnota hasi'rittoro, cinaancho forme kalaqa hasiissannohe. Lawishshaho, tini forme borrote saaxine hattino wolu daata beeze shae leellishshannota ikka dandiitanno.

Cinaancho forme qara formera ledote hanqafamaanchooti.Qara forme "ama forme" woy "qara" yaamante woshshama dandiitanno. Cinaancho forme hasantannohu formetewiinni mitto ale shae forme afi'rate hasi'ranni heedhenniiti.Mitte mittunku ledote shae ise umise forme hasidhanno.

Forme kalaqantu gedensaanni, cinaancho formewidira soorrama dandiitanno.Konne assate, suudisi Gara ei, nna Dooyyoshaancho Forme Fani.Formete dooyyishshanchi giddo, forme bedeedi (cinaancho forme ikkiteemmeta) wole baxxino danitewa (annatto ikka dandiitannootewa).

Bortajekki horoonsi'raanchi forme cinaancho formuwi heedhannoseta di la"anno.Horoonsi'raanchu la'annori daatu einno bortaje callate woy hee'raanchu daati leellanna.

Annootto forme giddo annootto xaadisaancho bare daatu baruwi gumulanno. Cinaancho forme giddo kadantino xaadisaanchi bare annatto xaadisaancho bare amado xaaddannote gede qinaawa dandiitanno.

Horoonsi'ranchu daatu giddonni dooyyisanno wote, forme duucha wote xaa daati maareekko leellishshanno.Xawisantino cinaancho forme heedhuha ikkiro, cinaancho forme amado boode geeshsha taxxi yitu gedensaanni hedotenni 200 ms,gedensaanni fule leellanno.Kuni taxxeessi rahotenni annootto forme giddo daata soroowate injaannohe.Hakko taxxeessi mereero aantanno annootto daati suuqo widira milleessittoro, cinaancho forme daati umame fula nna fule leella dihasantannosi.