Formete Akatta

Tenne hasawo giddo, wolootu mereerinni, xaphoomu formera daatu buenna ikkituwa bada dandaanno.

Tene hajajo injeesate...

Doorantino forme eigaru mayino 1fani - doori Form

Bido

Forme


Akattate hasaawo giddo daata surkittoro baci-xuruuri eo ikkitino dirrisaancho xaadi saaxinera eadandiitanno. Tini baalanta SQL assaawe fooliishsho ea dandiitanno baruwa baala la'annote, hattonni borrote saaxinna akatta woy somaasine bare. Kuri baruwa fante ka'e fa'nantino dirto borro surka dandaatto. Aantanno muraasi qulfuwa addimmaanote:

Qulfuwa

Heleelluwa

+Worbicho Doodho

Xaadi saaxine fananno

+Worbicho Alaalicho

Xaadi saaxine cuufanno

Shift+Surki

Haaro xuruura surkanno

Alillicho worbicho

Wirsaasincho albi xuruuri giddo woranno.

Wororricho worbicho

Wisaasincho albisufi xuruuri giddo woranno.

Surki

Barete giddo eo gudise wirsaasincho albisufi barewa massanno.


Dirtote saaxinna woy xaadi saaxinnanni assinannite gede, barete qiniiti qacce aana worbichoho ajote qipheessinni dirto fana woy cufa dandaatto. Ikkeennano, kawiichi eo ea dandiitannohu fa'nantino dirto giddo woy sammote borro bare giddoraati. Baxxaanchimma dirto riqiwate akattaati, lawishshaho, akattate dirto eo, qorqorshu baruwi dirto saaxinnara nnakarsu saaxine qinaawa dandiiteemmeri. Te basera, bare fa'nante heedheenna calla eo mucceessa dandaatto.

Xaphooma

Daata

Daatu giggishsho qooli formete ledo xaadanno akatubba xawisanno.

Ikkituwa

Ikkituwate giggishsho qoli, formete giddo kalaqantanno ikkituwa xunsidhanno maykiro gaamate fajjannohe.