Formete Qorqorshuwa

Formete qorqorshi uduunni gaxi kawika'I laseessaancho forme kalaqate hasiisanno uduunne giddosi amadinno. Borrote giddo qorqorshuwa ledate uduunni gaxa horoonsi'ra dandaatto, Ispiriidshiitte, shiqishsha, woy HTML bortaje, lawishshsaho maykiro harisanno ilki.

Tene hajajo injeesate...

Illachu - Uduunni Gaxi - Forme Qorqorshuwa doo'ri.

Surku uduunni gaxi aani bido (tenne hanafate leeltannokki bido dandeessa hasiissannohe ikkanno):

Bido

Qorqorshuwa kalaqanno


Qaagishshu Bido

Forme kalaqate, bortaje fante formete qorqorshuwa ledatenna xawisate formete Qorqorshi uduunni gaxa horoonsi'ri. Hasi'rittoro, qolteno daatu beeze forme xaadisate ikkiro, injeessate qorqorshu loosiisaancho daata beeze horoonsi'ra dandaatto.

Forme HTML giddo bortajuwara kalaqattowote aleenni sonkanni daata sonkanni forme.

Qaagishshu Bido

LibreOffice calla HTML laalchi soyatto darginni irkisaminoha formete akatta soyanno. HTML laalcho badate - HOGOWI/SUUQI - HTML sumaanchihimma calla doori.


Bortajete qorqorsha ledate

  1. Formete qorqorshi uduunni gaxi aana qorqorshu bido ledattora hasi'rattota kisi.

  2. Bortajete giddo, qorqorsha kalaqate goshooshi.

    Shooli midaado qorqorshi bare kalaqate, goshooshatto wote Shift ilka worora xiibbe amadi.

Tugote Bido

Formete bare shae woy xa'mo giddonni bare ledate, bisicco formenniwa goshooshi. Borrote taje giddo, hattonni caccafote umaallicha goshooshshe formete bare leda dandaatto. Barete somaasincho ledate, Hajajote + shift ilka worora xiibbe amadi cacccafote sammicho goshooshate yannara.


Qorqorsha soorranno

  1. Qorqorsha qinniite-qiphisse heedhe qorqorsha doori. Qorqorshu akatuwa xawisa dandaattowi hasaawofa'nantanno.

  2. Qorqorshaho fiigisaancho qulfe badate, shiikkote (~) malaate fikkiimu albaanni qorqorsho somaasinchu giddo ledi.

  3. Qorqorsha mitte bortajenni wole bortajewa goshoosha dandiinanni. Hattono bortajuwate mereero qorqorshuwa hinkiilanna qa'misa dandiinanni. Wole bortaje wiinni mitto qorqorsha wolete suunqanni yannara, LibreOffice daatu bue, amadote akatta qorqorshunniha hakkunniranno qorqorshu loojikaale suudira qixiixo xaaddannota ikkasi gawalote bortaje giddo tittiranno. Lawishshaho, amado teessote maxaafiwiinni reqeccishshanno qorqorshi wole baxxitino bortajewa hinkiilanni gedensaannino mittu dani amado leellisha sufaansanno. Kuri akatta formete qooli akatta hasaawi Daatu giggishsho aana la"a dandiinanni.

Doori

Bido

Tini bido ajichote mu'lisaancho doorte garira soorritanno, woy konne gara jallaagissanno. Doorote gari xaa forme qorqorshiwa doorate horoonsamanno.

Akeekishshu gara Fa'namino/Baino

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Bido

Akeekishshu gara fani/cufi

Qorqorshu akatta

Dooramino qorqorshi akatta muccishshi hasaawo fananno.

Bido

Qorqoraasincho

Formete Akatta

Tenne hasawo giddo, wolootu mereerinni, xaphoomu formera daatu buenna ikkituwa bada dandaanno.

Bido

Forme

Kulaancho saaxine

Bido

Kulaancho saaxine kalaqanno. Kulaancho saaxinna formete giddo baqqeessate woy jallaagisate fajjitanno.

Borrote saaxine

Bido

Borrote saaxine kalaqqanno. Borrote saaxinna horoonsi'raancho borro eessa dandaanno baruwaati.

Suudeesantino bare

Bido

Suudeessantino bido kalaqanno. Suudeessantino bare borrote saaxineeti giddose eonna fulo hiittoonni suudeessantinoro xawisa dandiinanniwaati hattonni hornyouwate asso bikkitanno.

Suudeessantino bare addire ikkitino akatta afidhino (Formete - Qorqorsha doori).

Xiiwate Ilka

Bido

Xiiwote ilka kalaqanno. Kuni assooti ajichote qipheette lawanna gedeerre xawisantino ikkitora hajajo loosiisate horoonsi'rama dandaanno.

Kuri ilkuwira borronna giraafichoota loosaansa dandaatto.

Doorote Ilka

Bido

Doororte ilka kalaqanno. Doorote ilkuwi horoonsi'raanchu doortuwate mereerinni mitte doo'rate dandiissitanno. Mittu dani assooti doorora mittu dani su'mi aamamannonsa (Namesu'mu akati), Rosamino garinni gaamote. Saaxine aamantinonsa.

Dirto saaxine

Bido

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Xaadi saaxine

Bido

Xaadi saaxine kalaqqanno. Xaadi saaxine mittu xuruuri dirtota ikkite dirrisaancho dirto horoonsi'raanchu doodho giddonni doorannota afifhinote. Horoonsi'raanchu kuri dirtote giddo leeltannori gobbaanni wolootu euwa giddora ea dandaannokki gede " nabba calla" akata xaadi saaxinete gaama dandiinanni. Forme daata beezete tu'mitinoteronna daata beezete xaadooshshi baqqadohoro, xaadisaaxinete kaa'lamaanchi xaadi saaxine bortajete giddo surkitanni heedheennanni umiloosaasinchimmatenni leellanno.

Somaasincho Bare

Bido

Reqeccishantanno borrora bare kalaqqanno. Togoo somaasine balaxxe xawisatino borro leellishate callaati. Eootu kuri baruwi giddora assama didandiitanno.

Fakkana Qorqorshuwa

Fakkana qorqorshuwi uduunni gaxa kalaqanno.

Formete Akeekishsha

Formete akeekishshsi uduunni gaxa kalaqanno.

Fani/cufi kaa'laancho

Bido

Umi loosaansimmicha forme qorqorshi kaa'lamaano fananno nna hunanno.

Kuri ka'laano dirtote saaxinna akatta eessate kaa'litanno, shaete qorqorshuwa, nna woloota qorqorshuwano.

Eigaru mayno Hajajo