Tuqishsha

Sase woy shoole dooramino uduunnicho taashine haawiittamu daabbira woy hossichu daabbira tuqisi. Qolteno taashshite uduunnichu mereero fooqishsha tuqisa dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

Doori Soori - Tuqishsha (LibreOffice Misile)

Eigaru mayino fani - Doori Tuqishsha (LibreOffice Kayiisi)


Doorshunni uduunnu mereerinni fanfensa uduunnichi aantetenni tuqisi.

Haawiittaamunni

Dooramono uduunnichira haawiittomo tuqishsha xawisi.

Mitirinni dino

Uduunnicho haawiittaamunni dituqisino.

Gura

Dooramino uduunnicho tuqisi, hakko daafira uduunnichuyiti gurayidi qacce taalte wolu wiinni fooqisantino.

Mereero

Dooramino uduunnicho tuqisi, hakko daafira uduunnichuyiti mereeri qacce taalte wolu wiinni fooqisantino.

Fooqishsha

Dooramino uduunnicho tuqisi, hakko daafira uduunnichu taalte wolu wiinni fooqisamino.

Qiniite

Dooramino uduunnicho tuqisi, hakko daafira uduunnichuyiti qiniiti qacce taalte wolu wiinni fooqisantino.

Hossichunni

Dooramono uduunnichira hossicha tuqishsha xawisi.

Mitirinni dino

Uduunnicho hossichaamunni dituqisino.

Aleenni

Dooramino uduunnicho tuqisi, hakko daafira uduunnichuyiti aliidi qacce taalte wolu wiinni fooqisantino.

Mereero

Dooramino uduunnicho tuqisi, hakko daafira uduunnichuyiti hossitte mereeri qacce taalte wolu wiinni fooqisantino.

Fooqishsha

Dooramino uduunnicho hossimmatenni tuqisi, hakko daafira uduunnichu taalte wolu wiinni fooqisamino.

Lekkaalo

Dooramino uduunnicho tuqisi, hakko daafira uduunnichuyiti lekkaali qacce taalte wolu wiinni fooqisantino.