Gaamo

Dooramino uduunnicho gaami,hakko daafira mitturichi gede ikkite millisa dandiitanno.

Tene hajajo injeesate...

Doori Suudame - Gaamo - Gaamo (borrote bortaje, ispiriidishitte)

Doori Soori - Gaamo (misilete bortaje)

Eigaru mayino fani - doori Gaamo - Gaamo (formete uduuncho)

Bido

Gaamo


Mittu mittunku uduunnichi akati noo gedeenni agaramamannohu ati uduunnicho gaamittorooti. Gaamo qalchaame assa dandaatto, hakkuno,gaamote giddo gaamo heedhahera dandiitanno.