Badhilicho soyi

Dooramino uduunnicho lekkaali suunote aantewa millisi, hakko daafira wolu uduunnichi badheenni ikkanno.

Tene hajajo injeesate...

Doori Suudame - Biddeessi - Badhera soyi (LibreOffice Borreessaancho, LibreOffice Calc)

Doori Soori - Biddeessi - Badhera soyi (LibreOffice Misile)

Sayisi++xeisi malaatisi (LibreOffice Kisi, LibreOffice Misile)

Eigaru mayino fani - doori Biddeessi - Bdhera soyi (LibreOffice Kisi)

Bido

Badhera soyi