Biddi assi

Dooramino uduunnicho dirroonni kifile aante soorri.

Tene hajajo injeesate...

Doori Suudame - Biddeessi (LibreOffice Borreessaancho, LibreOffice Calc)

Eigaru mayino fani - doori Biddeessi (LibreOffice Kakayiisi, LibreOffice Misile)

Doori Soori - Biddeessi (LibreOffice Misile)

Bido

Biddeessi


Borrotenna giraafikisete aana aanaho duunama

Bortajetekki giddo woroottoti mittu mittunku uduunnichi dancha gede aananno uduunnichi garinni diramino. Bortajekki uduunnichi giddota diru aante soorrate biddi assi hajajo horoonsi'ri. Borrote diri aante soorra didandaatto.

Albira abbi

Dooramino uduunnicho umaalo suunote aantewa millisi, hakko daafira wolu uduunnichi albaanni ikkanno.

Albira abbi

Dooramino uduunnicho mitto deerra alira qolte millisi, Hakko daafira umaalo duunote aantra muleeti.

Badhera qolte soyi

Dooramino uduunnicho mitto deerra worora qolte millisi, Hakko daafira lekkaalo duunote aantra muleeti.

Badhilicho soyi

Dooramino uduunnicho lekkaali suunote aantewa millisi, hakko daafira wolu uduunnichi badheenni ikkanno.

Albi-dhaawate

Dooramino uduunnicho borrote dhaawa millisi.

Badhera

dooramino uduunnicho borrote badhiidira sayisi.