Xuruura

Dooramino xuruurira suudisu doorsha qineessi.

Tene hajajo injeesate...

Doori Suudame - Xuruura (Kayisanna Misile)

Doori Suudame - Hajo - Xuruura (Borreessaancho)

Doori Suudame - Giraaficho - Xuruura (Calc)

Fani Xuruurana Wonsha Gaxa, qiphisi

Bido

Xuruura


Xuruura

Suudisate doorsha dooramino xuruurira woy misilsate hasi'rootto xuruurira qineessi. worbichu umo xuruuraho leda handaatto woy sorota malaatta soorra dandaatto.

Xuruuru akatta

Daashshaamo woy bidaamo xuruuri akatta mucceessi woy kalaqi.

Xuruuru akatta

Edit or create arrow styles.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.