Afoo

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

Tene hajajo injeesate...

Doori Surki - Hedo


Hedo eessa

Borreessaanchu giddo, hajajo Eessi - hedo woy +C qulfe karsama hedo eessitanno yannate wirsi bayicho dagaadanno. Hedote saaxine leeltinohu qoolu qooxoraati, hedokki borro eessa dandaattowaati. Xuruuru xaadisannohu dagachonna hedote saaxineeti. Borrote hikkageeshshi dooramiro,hedo amadantannohu borrote hiikkageeshshiraati.

Shal.giddo, misilsinna dinqeeffachishi,hajajo Eessi - Hedo hedo eessi.

Borreessaanchu su'manna barranna yanna tene hedo kalaqa hedote saaxine lekkaallo leellinshoonni.

The comments by different authors get different colors. Choose - LibreOffice - User Data to enter your name so that it can show up as the comment author.

Hedo eessa

Ayee horoonsidhaanchi borreessate fajjosinni bortajesi mucceessanna baalunku borreesaanchi hedo huna dandaanno.

Hedote saaxine bido worirrichu worbichi ledo amaddanno. Mayino fanate mite mite hajajo ledo hedo hunate bido qiphisi.

Choose a command to delete the current comment, or all comments from the same author as the current comment, or all comments in the document.

Hedo borrote bortaje giddo nooti wolu borreessaanchi borreessinota ikkituro, amadote mayino giddo dawarote hajajo no. Tini hajajo haaroo hedo muli hedora dawara hasi'roottotera eessitanno. Hedote dagachi lamente hedora mittoho. Dawarokki borro haaroo hedo giddo borreessi.Suuqqe wolu borreessaanchira bortajekki sayi, qolteno hakkuri borreessaano dawaro leda dandiitanno.

Use View - Comments to show or hide all comments.

Hasi & riqiwi hasaawi borro bortaje giddo, hasattokki giddo hedote borro ledate doodha dandaatto.

Borrote bortaje giddo hedotenni wole hedora dooyyate

Wirsaanchu hedote giddo hee'riro, xiiwa dandaatto + Aantino hedora kubbate Qoola Worora, woy xiiwi +Albiidi hedora kubbate Qoola Alira.

Wirsaanchu rosantino borro giddo hee'riro, aantino woy albiidi hedo dagachiwa kubbate aleenni kulli qulfe xiiwi. Shiima dooyyate xullaallicho horoosidhate dandaatto hossichu goshooshami gaxi woroonni mittu hedote dagacinni aantanno hedo dagachiwa kubba dandaatto.

Tugote Bido

Baalunku dirita baalanta hedo la"ate dooyyaancho fana dandaatto. Dooyyaanchu giddo hedo mucceessate woy hunate hedote su'ma qiniitee-qipheessi. hedote su'ma.


Attamate hedo

Attamate doorsha soorrate hedote baalante borrote bortajekira, doori Uduunnicho - Doorsha - LibreOffice borreessaancho - Attami.

Hedo ispiriidishittete giddo

Bisiccote hedo amadisiisittoha ikkiro, borrokki eessattowa woshshatto dagganno. Shiimu shooli-taalu midaadi aliidi qiniiti bisiccu cawera hedote bayicho malatisanno. Soorrantannokki hedo leellishate, bisiccoho qiniite qiphise, doori Hedo leellishi.

Hedote uduunnichi akata soorrate, lawishshaho badhiidi kuuli, doodhi Hedo Leellishi aliidi gede, qolte hedote qiniite qiphisi (borro lameege qiphissooti).

Leellinshoonni hedo mucceessate, hedote borro lameegge qiphisi. Hedo mucceessate soorrantannokki gede assine leellinshoonnita, bisiccu giddo hedo amaddinot qinite qiphisi, qolteno doori Eessi - hedo . Hedote borro suudeesse bade xawisate, mucceessate moode giddo hedote borrora qiniite qiphisi.

Bayicho soorrate woy hedote hala'linye, hedote cawe qacce goshooshi.

Hedo hunate, bisicco qiniite qiphisi, qolte doori hedo huni.

Dooyyaanchu xullaallicho giddo mite mucceessate hajajo doorate hedote su'ma qiniite qiphisi.

Hedote ispiriidishittekki giddo attamate doorsha qineessi, doori Suudeessi - Qoola, qolteno Shittete tab qipheessi.

Qaagishshu Bido

Dinqeeffatate, baalunku isilayidera mittu qooli qaagishsha borreesate horoonsidhate qaagishshu illacha doodha dandaatto. Leddeno, isilayidekkira hedo eessa dandaatto.