Wo'ma leellishalba

Mayinonna uduunnichu gaxa borreessanchu woy shal. leellishi woy maaxi. Wo'mu leellishalbi moode fulate, Wo'ma leellishalba fani /huni ilka qiphisi.

Tene hajajo injeesate...

Doori Ilacha - Wo'ma leellishalba

Sayisi++J


Borreessanchunna Shal.giddo, muraasu qulfe horoonsi'ra dandaatto +Shift+J rosaminohu mereeronna wo'mu leellishalbu moode hunahunate hajaji.

Qaagishshu Bido

Muraasu qulfe horoonsi'ra dandaatto Womu leellishalbi moodera, mayinono hoogguro.