fuli

Xaa bortaje, dooro, woy hattee xawisootto qoolla attami. Attamate doorsha xaa bortajera qineessa dandaatto. Attamate doorshi attamaanchu garinna atiloosate horoonsi'rootto hayyo baxxitara dandiitanno.

Tene hajajo injeesate...

Doori Fayiile - Attami

+P

Mereggisu gaxira, qiphisi

Bido

Fayiile ragiseni attami


Attamate hasaawi sase qara gafa amadanno: Balaxi-illachu dooyyote ilkubba ledo, batinye tab qoolla qorqorshu miilla ledo addinni xaa bortaje dananna, attami, huni, kaa'lote ilkubba.

Hiitto bortajekki attammanniro afate hasi'rittoro, aante noo xaadisanonni hasi'rittota qiphisi.

Attamanni borrote bortaje:

Birooshshere attama

Qoola attamate albaanni balake la"a

Mittu woraqati aana bae qoolla attamu

Wole aantenni attama

Attamaanchu woraqatu Hanqafaancho doora

Attammanni ispiriidishitte:

Shittete aana Attamu Hakkigeeshsho Tira

Shittete Tittiro Attamaanni

Attamate Qoollate kiiro Tiranni

Shittubba Diriirtote suudishshi giddo attamat

Baalunku Qooli aana Haawiittimma woy Caccafuuwa attamani

Attamate shiqo:

Attamammete Shiqishshubba

Woraqatu bikkanni qixxisate Isilaadete attammamme

Xaphoomu attama:

Ajino Daatinni Rahado Attamamme

Kolishsho nna Waajjo Attamamme

Qoolu aana jawiidi attamamme darga

Qaagishshu Bido

Attamate hasaawi giddo noo qineesso ati xawisattoti waaga afidhannohu xa attammanni loosira callaati iseno attamate ilka qipheessunni hanafittorooti. Mito mito doorsha soorramikkinni soorra hasi'rittoro, uduunnicho fani - Doorsha - LibreOffice (loosaansi su'ma) - attami.


Qaagishshu Bido

Xiiwi Shift+F1 woy doori Kaa'li - Maati Kuni? attamate hasaawi giddo seedishshu kaa'lo borro la"ate ayee qorqorshu miiliwa mu'lisi.


Balaxi-illacha

Balaxi-illachi leellishannohu mitte mittenti shittete woraqati hiitto lawannorooti. Baalanti shittete woraqati ilkubbate ledo balaxi-illachu hunda soroowa dandaanno.

Xaphooma

Xaphoomu tab qooli aana,attamate lowonta hasiissanno qorqorshu miila afatto. Attamaancho doodhatora dandaattona attamaanchu hasaawa qineesso fani.

LibreOffice Borreessaancho / Shal / Dinqeeffata / Misile / Misilsa / Shallago

Tab qooli mittu su'minni xaa loosanso gede amado, kuula, hala'linyenna attamantanno qoolla xawisate horonsi'nara dandiinanni. xaa bortaje daniralla qineesso xawisatto.

Qoolu Ofolla

Qoolu ofolla tab qoolira boode shittete woraqati suuqora batinye qoolla mitte mitte shitte qooli aana attamate horoonsi'ra dandiinanni. Biddi assinoonni garanna gumu qoolla hala'linye leellanno woraqati aana xawisi.

Mitte mittente shitte qooli aana attamantanno gede biddi assinoonni gara soorri.

Boode bortaje danira, brooshere attamate doodha dandaatto.

Birooshshere attama

Doorsha

xaa attamamino looso doorshu tab qooli aana mitore ledote doorsha qineessa dandaatto.Konne attamaasinchu aana attamantenninni fayilete aana attama xawisattora dandaatto.