Teessote kaarduwa

Teessokki kaarduwa dana xawisi.

Tene hajajo injeesate...

Doori Fayii - Haaro - Ayiimakulaancho kaarde - Ayiimakulaancho kaarde giggishsha


Amado

Akeekishshu ofolla teessote kaardera doodhi.

Select a business card category in AutoText - Section box, and then click a layout in the Content list.

AutoText - Kifile

Select a business card category, and then click a layout in the Content list.

Balaxileelishate bare

Xaa doorshi balaxileelisha leelinshaniwa.