Welcome to the LibreOffice Draw Help

LibreOffice Misilenni hiittoonni loosanno

LibreOffice Misi horoonsirate hajajubba

LibreOffice Misile Akatta

LibreOffice Misile Mayinubba, Uduunnigaxubba nna Qulfubb

Mayinubba

Uduunnigaxubba

Misillate Muraasu Qulfubba

Kaa'lonnira kaa'li

Ka'lo amuraatu pirogiraame aana gadete qineessubba maqissanno. Kuullate xawishsha, mawusete loossa, woy woloota qinoote uduunni pirogiraamekkira nna amuraatikkira babbaxxa dandaanno.

LibreOffice Kaa'lote Hullo

Tips and Extended Tips

Mashalaqisaancho - kaa'lote giddo Qulfeqaalla haso

Hasi - Wo'ma-Borrote Haso

Massagamme maxaafimalaatuba

Amadubba - Qara Kaa'lote Umma

Getting Support