Rotating Objects

Uduunnicho umisihu gadete helliicho bixxille gaangaawira (mereeri bixxille) woy ati akeekisootto hellicho bixxillera doyissa dandaatto.

Bido

Doyisate hasiratto uduunnicho doori. Gari uduunnigaxi aana LibreOfficeMisile giddo woy Misilete gaxi aana LibreOffice Seesi giddo, Doyiissi bido kisi.

Mu'lisaancho cawete kasiwa harisi ikkinohura mu'lisaanchu dowaanno malaatira soorramanno. DUduunnicho doyisate kasa goshooshi.

Doyishsha 15 digirra batishshinni gumulate Shift qulfe worora amadi.

Eigaru mayino fanate uduunnicho qiniiteenni-kisi. Taalo doyishshu hornyo eate darga nna Doyishshu - bikka doori.

Bido

Helliichote bixxille soorrate, uduunnichu mereerira shiima doyiicho haaruu dargira goshooshi.

Uduunnicho hossimmatenni woy haawiittotenni akeekisate, midaadu kassa giddonni mitto goshooshi.