LibreOffice Misi horoonsirate hajajubba

ra kaa'lote qooli aana$[biirotesu'ma] xaphooma baala loosa dandiitano mojula rosiisanota afi'ra dandaato, hatino xulaalotunna mayinootu ledo loosanota, rosicheesa $[biirotesu'ma], tajete buicho, cibboolanna goshooshe tuga.

Wole mojulanni kaa'lo hasi'rtoro, doyyishshu dargi xaadi saaxine hatene mojule ofola soori.

Uduunnu muccisamme nna gaamamme

Suwisa, Dira nna Uduunne Tuqisa

Masiqali-luqqa"a Lame Uduunne

isilete kifilla nna beehaachuwa

Uduunnu Batisamme

Gaamamme Uduunne

Uduunne xaadisanno nna suudubba ijaaranno

Xaaddo xuruurra

3D uduunne xaadisa

Rotating Objects

Muccisamme kuulla nna Suudubba

Woyyado Kuulla Tiramme

Riqiwamme kuulla

Suuti kuulshu wo'milli kalaqamme

Muccisamme borro

Borrote ledamme

iraafichote Borro Misilera Borangichulooso

Aananubbatenni loosa

Applying a Slide Design to a Master Slide

Isilaadete Badhiidi Wo'milli Soorramme

Aanannuwannire

Surkamme Aanannubba

Babbaxxitino aanannowa uduunnu haramme

Aanannubatenni loosa

Uduunnu Haramme

Xaphishsha

Misilete Uduunnira Muraasu Qulfubba

Surkamme Misilla

Surkamme, Muccisamme, Bitimaappuwate Suuqamme

Cibbooluwiinni Giraafichuwate Hinkiilame

cibbooliwiinni uduunnu surkamme

Uduunnigaxa horoonsiratenni xuruuru akatta loosaansimma

Xuruuru Gofimarchuwa Tiramme

Xuruuru Akatta Tiramme

Xallibixxiluwa horoonsira