Suwisa, Dira nna Uduunne Tuqisa

Uduunne suwisa

Bortajekki giddo woroottohu mittu mittunku uduunnichi murccimma aana garunni suunamino. Dooramino uduunne suunote aantenni wirro suwisate, aananno garinni harunsi.

 1. Soorrate hasiratto uduunnichi darga kisi.

 2. Eigaru mayino alira abbate Soorri - Suwisi doori nna suwisi doorubbanni mitto doori:

  Albira Abbi Uduunnicho baalu wolootu uduunnira sammote woranno

  Albaagisse Abbi Uduunnicho uduunnu suuno giddo mitto darga albaagise woranno

  Badheegisse Soyi Uduunnicho uduunnu suuno giddo mitto darga badheegisse woranno

  Badhera Soyi Uduunnicho baalu wolootu uduunnira badheenni woranno

  Uduunnichu Badheenni Uduunnicho dooroottohu wolu uduunnichi badheenni woranno

Uduunnicho wolu uduunnichi badheenni suwisi

 1. Soorra hasiratto uduunnichi darga kisi.

 2. Eigaru mayino fanate Soorri - Suwisi doori nna Uduunnichu Badheennidoori. Mawusete mu'lisaanchi angate soorramanno.

 3. Dooramino uduunnichira worate hasiratto uduunnichi badheenni kisi.

Lamu Uduunni Suunote Aante Galchamme

 1. Lamenka uduunne doorate shifte-kisi.

 2. Eigaru mayino fanate Soorri - Suwisi doori nna Galchidoori.

Diramme uduunne

Dirammete assiishshi mittu wolunni fiixoomanno woy qoolaho fiixoomanno garinni uduunnicho dirate dandeessannohe.

 1. Uduunnicho qoolaho dirate doori woy batinye uduunne insa insawa fiixoomu garinni dirate doori.

 2. Soorri - Diramme doori nna dirammete doorubbanni mitto doori.

Uduunnu tuqisamme

Misilete giddo sase woy roore uduunne doorittoro, qoltenohossimma nna haawiittimma foonqe wo'mu garinni uduunnu mereero tuqisate Tuqishshu hajajo horoonsira dandaatto.

 1. Tuqisantannota sase woy roore uduunne doori.

 2. Tuqishsha - Soorridoori.

 3. Hossimma nna haawiittimma tuqishshi dooro doori nna OKkisi.

Dooramino uduunni haawiittote woy hossimmate mudukki aleenni tuqisamino. Lamu gobayidihu rooru uduunni maqishshu bixxille gede kaa'lanno nna Tuqishshu hajajo loosamino.