Y Daaba

Fani Y Daaba hasaawa, y daabi akata soorate.

Tene hajajo injeesate...

Doori Suudamme - Daaba - Y Daaba/Layiinki Y Daaba (Chaarte)


Xuruura

Suudisate doorsha dooramino xuruurira woy misilsate hasi'rootto xuruurira qineessi. worbichu umo xuruuraho leda handaatto woy sorota malaatta soorra dandaatto.

Fikiima

Suudishshanna loosansa hasi'ratto borrangicho xawisi.

Bikka

X woy Y daabi bikka qorqora.

ofola

Daabu ofola qorqorsha

Kiiro

Specify the formatting options for the selected cell(s).

Diramme

Daaba woy umu somo diramme soori.