Daaba

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis. The name of the dialog depends on the selected axis.

Tene hajajo injeesate...

Doori Suudamme - Daaba - X Daaba/Layiinki X Daaba/Z Daaba/Baala Daaba (Chaarte)


Y daaba woyyaawu hasaawi no. X-Y chaartera, X daabi chaarte woyyaabano Bikka giggishsha.

Qaagishshu Bido

X daabi bikki X-Y chaarte dani callaho dandaamano.


Xuruura

Suudisate doorsha dooramino xuruurira woy misilsate hasi'rootto xuruurira qineessi. worbichu umo xuruuraho leda handaatto woy sorota malaatta soorra dandaatto.

Fiikima

Suudishshanna loosansa hasi'ratto borrangicho xawisi.

Diramme

Daaba woy umu somo diramme soori.