Deerru Gaxa

Deerru Gaxi Xaa shitte taje leellishanno.

Bortajete giddo darga

Xaa shitte kiiro nna isipiriidishittete giddo shittuwate xaphooma kiiro leellishanno.

XaaQooli Akati

Xaa Qooli Akata reqeccishanno. Akata mucceessate marri higge kisi, qiniiti-kisa wole akata doorateeti.

Kee'ma

Xaa qooli kee'mishshi reqeccishshaano badanno.

Surkote Gara

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Doorate Gara

Konne darga babbaxxitinno dooruwi gari mereero soorrishsha assa dandaato.

Bortajete Soorro

Miteekkite bortajete soorro suuuqantukkinni keeshshituha ikkiro, hatte bare deerri gaxi aana "*" malaati leellanno.

Dijiitaame Malaate

Qolteno Dijiitaame Malaattalai.

Margeessu Afirimala, Barra/Yanna, Sorote qorophishsha

Xaa bortajere taje leellishanno. Gadetenni, doorantino bisiccubba amadubba SUM leellitanno.