Heelliicho sha'a kalaqanni

  1. Wirsa hornyuwa amaddanno bisiccuwate hakkigeeshsho, haawiittimma nna caccafote umaalluwa giddo ofollishiishi.

  2. Daata - Heelliicho shae - Kalaqa dori. Bue doora hasaawi leellanno. Xaa doorshsha doorte EE nni buuxi'ri. Shaete umaalluwa Heell Shae hasaawi giddo ilkuwate gede leellitanno. Hasattote gede ilkuwa goshooshshe "Qoolu bare" ofolla, "Caccafu Bare", "Haawiittimmate Bare" nna "Daatu Bare" darga wori.

  3. Hasirootto ilkuwa goshooshshe shoole base giddonni mitte base wido qoli.

Loosantino heelliicho shae aana ilkanna dirto saaxine kalaqate ilka Qoolu Bare darggi wido goshooshi. Dooramino uduunnichi amadonni dirto saaxine heelliicho shae meemiissate kaa'litanno. Loosantino heelliicho shae giddo wole qoolu bare meemote gede horonsi'rate goshooshshe wori horonsi'ra dandaatto.

Ilku Daatu Bare dargi giddo woramiro daata shallaggate kaa'lanno afi'rimala leellishanno kulaancho borro aamamanno.

  1. Ilkuwate aante hasi'nni yannara dargu giddo ajotenni babbaxxino base wido milleessatenni soorra dandiinanni.

  2. Ilka hasaawu qiniiteenni wole ilkuwa darggi wido qolte goshooshatenni huni.

  3. Daatu Bare hasaawa fanate, Haawiittimmate Bare woy Caccafote Bare dargi giddo ilka lameegge qiphisi. LibreOffice mageeshshi geeshsha leellado cinaancho ledo shallaggannoro doorate hasaawa horonsi'ri.

EE qiphisatenni heelliicho shae hasaawinni fuli. Meemo ilki xa surkamanno, woy qoolu ilki Qoolu Bare darggi giddo worootto daatu bare baalate surkamanno. Helliicho shae woro fafowa surkantanno.

Open file with example: