Sorote Kooduwa LibreOffice Calc giddo

Aantanno shae LibreOffice Calc ra sorote sokkara gudela"ate. Soro wirrisa amaddino bisicco giddo kalaqanturo, sorote sokkaDeerru Gaxiaana leellitanno.

Sorote Koodde

Sokka

Xawishsha

###

dino

Bisicco amadubba leellishate hala'lado di"ikkitino.

501

Horweelo fikiima

Afirimalu giddo fikiimi horiweeloho.

502

Horiweelo yekkeramme

Assiishshu yekkeeramme horweelote. Lawishshaho, SQRT() assiishshira negaatiive kiiro, konnira ballo IMSQRT()horoonsiri.

503
#NUM!

Horiweelo womaame bixxille looso

Tiramme hornyo hakka geeshshi du'namme giddo shallagote gumma.

504

Eishshu dirto soro

Assiishshu eishshi horweeloho, lawishshaho, kiirote dargi borro, bisiccote maqishshi darga qara maqishsha.

508

Soro: waaxo hanbe

Hawamme gonbo, lawishshaho, cufo gombuwa, kayinni fano gonbuwa ikkikkinni

509

Looso hawa

Loosu hawamino, lawishshaho, "=2(3+4) * ", loosu "2" nna "mereeri (" hawamino.

510

Sooramaanchote hawamme

Soorramaancho hawantino, lawishshaho lamu loosi mitteenni "=1+*2".

511

ooramaanchote hawamme

Assiishshu aamaminohunni roore soorramaano shiqishanno, lawishshaho, AND() nna OR().

512

Afirimalu du,namme

Compiler: the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192.

513

Naannifikiimu du'namme

Soneessaancho: afirimalu giddo badaasinchi 64 KB bikkunni. Tiraancho: naannifikkiimu loosi gumi 64 KB bikkunni rooranno.

514

Giddoyiidi du'namme

Batinyu kiirote daati aana wo,aalamino looso diri (jaw. 100000) woy shallagote suuno du'namme.

516

Giddooyidi ganallo soro

Matirikise shallagote suuno aana hedantanno, kayinni dileellitanno.

517

Giddooyidi ganallo soro

Afantinokki koodde, lawishshaho, lowo geeshsha haaroo assiishshi bortaje asiishsha amadinokki akkalu laalchi giddo hogowamino.

518

Giddooyidi ganallo soro

Soorramaancho dileellitino

519
#VALUE

Gumu dino (#VALUE Err:519!roore bisiccote giddo)

Afirimalu barubba hornyo tirote dishiqqino; woy afirimalu giddo maqisantino bisicco kiiro darga borro amaddino.

520

Giddooyidi ganallo soro

Somaasinchu anfoonnikki somaasinchi koodde kalaqanno.

521

Giddooyidi ganallo soro

Gumu dino.

522

Doyichaamo maqishsha

FAfirimalu suwashshu woy suwinokki garinni maqisanno nna Wirriwirrubbate dooro - LibreOffice Calc - shallago hundaanni diqinaabbino.

523

Shallagate aante dixaaddanno

Assiishshu gawalote hornyo hawino, woy wirriwirro maqishuwa qineessantino jawa qaafubba giddo shiimiidi soorro di"iillitino.

524
#REF

horweelo maqishubba (Err:524 #REF amaddino bisiccuwa darga)

Soneessaanchu: caccafote woy haawiittimmate su'mi wirro tiramino. Tiraanchu: afirimalu giddo, caccafote, haawiittimmate, woy maqisantino bisicco amaddino shitte hawantino.

525
#NAME?

horiweelo su'muwa (Err:525 darga #NAME?amaddino)

Badaanchu keenama didandaanno, lawishshaho, horote maqishshi dino, horote qaru su'mi dino, caccafote/haawiittimmate somaasinchi dino, maakiro dino, taaliweelu tonnishshu beehaanchi, giddo-ledi diafamanno.

526

Giddooyidi ganallo soro

Akkala, seeda kaa'lo dino, kayinni gumu qamattete afirimaliwiinni ikkiro akala bortajubbani daara dandaanno.

527

Gidoyiidi du'namme

Tiraancho: Maqishuwa, lawishaho bisiccote maqqishubba bisicco ikkitanno wote, lowo geeshsha karsantanno.

532
#DIV/0!

Zeerotenni beehaache

Beehaanchu loosaanchi/ beehaanchu 0
ikkiro Boodu rooru assiishshi tenne soro qolanno, Lawishshaho:
VARP 1 ajjanno tidho
STDEVP 1 ajjanno tidho ledo
VAR 2 ajjanno tidhubba
STDEV ajjanno 2 tidhubba
STANDARDIZE stdev=0
NORMDIST stdev=0