Ispiriidshittuwate Muraasu Qulfe

Qaagishshu Bido

Deskitoppekki amuraatira mite mite muraasu qulfe ofoltano.Deskitoppete ofoltino qulfe LibreOfficera dino.Babaxitino qulfe LibreOffice, uduunchuwa - rosicheesa - Keyboardra, woy deskitoppeki amuraati giddo ofoshiishate wo'naali.


Dooramino bisiccu hakkigeeshsho Eote Xuruura aana eessootto afi'rimali ledo wonshate,xiiwi+Eessi. Wororricho amadi eote bisicci bisiccu suudishsha giddoodi bisiccu hakkigeeshsho widira losaansate +Enter+Shift.

Baalanti bisiccuwa mimmito labbanno mashalaqqe hanqaffino Matriikse kalaqate Eote xuruura Eessitanni heedheennanni, Shift+xiiwi+Eessi. Matriiksete ganaasine muccisa didandaatto.

Shittete Babbaxino dargi giddo baca bisicco doorate, wororricho amadi aantetenni babbaxino dargi wido goshooshi.

Ispiriidshittete giddo baca shitte doorate, wororricho amadi, aantetenni loosi- foonqete woriidi qaccera su'mu giggishsha qiphisi. Doorshshu giddo mitte shitte calla doorate, Shift wororricho amadi, hakkiinni shittete su'mu giggishsha qiphisi.

Bisiccu giddo angatenni xuruuru tayiso surkkate, Bisiccu giddo qiphisi, aantetenni xiiwi+Enter.

Doorantino bisiccu amado hunate, badhiidi foonqe xiiwi. Kuni Amado Huni hasaawa fananno, Hunate hasirootto bisiccu amado mama dooratto. Doorantino bisiccu amado hasaawiweello hunate, Huni qulfe xiiwi.

Ispiriidshittuwate giddo Dooyyishsha

Muraasu Qulfuwa

Heleelle

+Kaima

Wirsa shittete (A1)giddo umi bisicciwa milleessi.

+Gudi

Wirsa daata amaddanno shitte aana jeeffote bisicciwa milleessi.

Kaima

Wirsa xaa hawiittimma umi bisicciwa milleessi.

Gudi

Wirsa xaa hawiittimma jeeffote bisicciwa milleessi.

Shift+Kaima

Bisiccuwa xaa bisicciwayinni xaa haawittimma umi bisicciwa doori.

Shift+Gudi

Bisiccuwa xaa bisicciwayinni xaa hawiittimma jeeffote bisicciwa doori.

Shift+Qoola Alillicho

Xaa bisiccinni xaa caccafi giddo umi qooli geeshsha bisiccuwa doori woy hee'raancho doorsha mitto qoola alillitte halashshi.

Shift+Qoolla Wororricho

Bisiccuwa xaa bisiccinni wororritte xaa caccafi giddo mittu qooli wido doori woy hee'raancho doorshsha mitto qoola wororricho halashshi.

+Gura Worbicho

Wirsa xaa daati hakkigeeshsho gura qacce wido milleessi. Bisiccu guraanni wirsa amadano caccafi mullicho ikkiro, wirsu gura wido daata amadanno albisufi caccafiwa millisanno.

+Qiniiti-Worbicho

Wirsa xaa daati hakkigeeshsho qiniiti qacce wido milleessi. Bisiccu qiniiteenni wirsa amadanno caccafi mullicho ikkiro, wirsu qiniiti wido daata amadanno albisufi caccafiwa millisanno.

+ Alillicha Worbicho

Wirsa xaa daati hakkigeeshsho aliidi qacce wido milleessi. Bisiccu aleenni wirsa amaddanno haawiittimma mullicho ikkituro, wirsu daata amaddanno albisufi hawiittimmawa alillitte millisanno.

+ Wororricha Worbicho

Wirsa xaa daati hakkigeshsho lekkelli qaccewa milleessi. Bisiccu woroonni wirsa amaddanno hawiittimma mullicho ikkituro, wirsu daata amaddanno albisufi hawiittimma wororricho millisanno.

+Shift+Worbicho

Xaa bisiccinni daata hanqaffanno bisiccuwa daatu bisiccuwa jeeffote sufaancho hakkigeeshsho wido soorri, xiimbooni worbichi ragi wido. Haawittimmanna caccafo mitteenni horonsirate, shooli-midaadi bisiccu hakkigeeshsho doorantanno.

+Qoola Alillicho

Mitte shitte gura wido milleessi.

In the print preview: Moves to the previous print page.

+Qoola wororricho

Mitte shitte qiniiti widira milleessi.

In the print preview: Moves to the next print page.

+Qoola alillicho

Mitto leellishalba gura wido millisi.

+Qoola wrorricho

Mitte shitte qiniiti widira millisi.

Shift++Qoola alillicho

Sa'ino shitte shittuwate xaa doorshiwa ledi. Ispiriidshittete giddo baalanti shittuwa dooranturo, Kuni muraasu qulfe xaadishshi sa'ino shitte calla dooranno. Sa'ino shitte xaa shitte assanno.

Shift++Qoola wororricho

Aante noo shitte shittuwate xaa doorshiwa ledi. Ispiriidshittete giddo baalanti shittuwa dooranturo, Kuni muraasu qulfe xaadishshi aante noo shitte calla dooranno. Albisufi shitte xaa shitte assanno.

+ *

batishshu malaati kiirote malaatta aante aana hikko(*) no

Wirsa amadanno daatu hakkigeeshsho doori. Hakkigeeshsho daata amaddanno bisiccu hakkigeeshshooti hattono mullichu haawiittimmanniinna caccafunni qoqqowamino.

+ /

kiirote malaatta aante aana beehote malaati mama(/) no

Wirsa amaddanno maatriksete afi'rimalu hakkigeeshsho doori.

+Ledishshu Qulfe

Bisiccuwa surki (mayino giddo Bisiccuwa Surki)

+Xeishshu qulfe

Bisiccuwa huni(Mayino muccisi giddo - Bisiccuwa huni)

Eessi(doorantino hakkigeeshsho giddo)

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General.

+ ` (qaagiishsha tenne shae woroonni la'i)

Baalante bisiccuwa giddo hornyo ikkikkinni afi'rimalla leellishi woy maaxi.


Qaagishshu Bido

Qulfe batiynu Englisete kiiboorde aana "1" qulfennii aante leellitanno. Kiboordekki tenne qulfe leellisha hoogguro, wole qulfe gaama dandaatto: Udiinne Doori - Woyyeessi, kiboordete giggishsha qiphisi. "Illachu" fuula nna "soorraancho afi'rimala" assishsha doori.


Ispiriidshittuwate giddo horonsi'nanni assishshu qulfe

Muraasu qulfuwa

Heleelle

+F1

Xaa bisicciwa xallantino hedo leellishi

F2

Muccisate gari wido soorri aantetenni wirsa xaa bisiccu amado jeeffote aana Wori. Muccisa gara fulate ledde xiiwi.

Wirsu Ajishi ilka noo hasaawi eote saaxine giddo heeriro, hasaawu maaxameenna eote saaxine leellitanno. Baalanka hasaawa leellishate F2 ledde xiiwi.

+F2

Assishshu kal'aancho fani.

Shift++F2

Xaa bisiccira afi'rimala eessa dandaattowa Eote xuruura wido wirsa milleessi.

+F3

Su'muwa tiri hasaawa fani.

Shift++F4

Daatabeezete exploorere leellishi woy maaxi.

F4

Barete eo giddo lawo woy co'i-maqishsha marbiddeessi (lawishshaho, A1, $A$1, $A1, A$1).

F5

Dooyyaancho leellishi woy maaxi.

Shift+F5

Irkaano galchi.

Shift+F7

Sainoha galchi.

Shift++F5

Wirsa Eote xuruura nni Shittete darga saaxine widira milleessi.

F7

Xaa shitte giddo fidalishsha kuli.

+F7

Xaa bisicci borro amadiro xaadigurchu borqaalla fani.

F8

Ledote doorshsha gara fani woy cufi. Kunni gari giddo, doorsha halashshate worbichu qulfuwa horonsira dandaatto. Hattono doorshsha halashshate wolu bisicci giddo qiphisa dandaatto.

+F8

Horynuwa amaddanno bisiccuwa kuulsiisi.

F9

Xaa shitte giddo soorrantini afi'rimalla marshalagi.

+Shift+F9

Baalante shitte giddo baalanta afi'rimalla marshalagi.

+F9

Doorantino soro yanneessi.

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

Shift+F11

Bortajete qixxaawo kalaqi.

Shift+F11

Qixxaawo yanneessi.

F12

Doorantino daatu hakkigeeshsho gaami.

+F12

Doorantino daatu hakkigeeshsho babbadi.

+Wororricha Worbicho

Xaa haawiittimma hojja diriirsi (giddo calla BeeroFani.org akkala sumaanchu gara).

+Alillicha Worbicho

Xaa hawiittimma hojja dirrisi (giddo calla BeeroFani.org akkala Sumaanchu gara).

+Qiniiti Worbicho

Xaa caccafo baqqo diriirsi.

+Gura Worbicho

Xaa caccafi baqqo dirrisi.

+Shift+Worbichu qulfe

Xaa bisicco horonsidhe caccafu baqqo woy hawittimmate hojja qinaadi.


Muraasu qulfe horonsi'ne bisiccuwa suudisa

Aante noo bisiccu suudishshuwa kiiboordete ledo loosansantanno:

Muraasu Qulfuwa

Heleelle

+1 (Di kiirote paade aana)

Suudishshu Bisicci Hasaawa Fani

+Shift+1 (Di kiirote paade aana)

Lame tonnishshu darga, kume badaasincho

+Shift+2 (Di kiirote paade aana)

Mereggisa ekisiponenshalete suudishsha

+Shift+3 (Di kiirote paade aana)

Mereggisa barru suudishsha

+Shift+4 (Di kiirote paade aana)

Mereggisa womaashshu suudishsha

+Shift+5 (Di kiirote paade aana)

Mereggisa xibbishshu suudishsha(lame tonnishshu darga)

+Shift+6 (Di kiirote paade aana)

Mereggisa suudishsha


Heellicho shae horonsi'ra

Qulfuwa

Heleelle

Giggishsha

Haasawu qoqqowi nna ilku widooni albillitte milleessatenni dana soorri.

Shift+ Giggishsha

Haasawu qoqqowi nna ilku widooni badhillitte milleessatenni dana soorri.

Alillicha Worbicho

Xaa hasaawi qoqqowi giddo mitto dana illachisha alillicho milleessi.

Wororricha Worbicho

Xaa hasaawi qoqqowi giddo mitto dana illachisha wororricho milleessi.

Gura worbicho

Xaa hasaawi qoqqowi giddo mitto dana illachisha gura wido milleessi.

Qiniiti Worbicho

Xaa hasaawi qoqqowi giddo mitto dana illachisha qiniiti wido milleessi.

Kaima

Xaa haasawi qoqqowi giddo umi dana doori.

Gudi

Xaa haasawi qoqqowi giddo jeeffote dana doori.

hattono "Haawiittimma" qaali giddo hundixuruurame fikiima

Xaa bare "Haawiittimma" qarqari wido hinkiili woy milleessi.

hattono "Caccafo" qaali giddo hundixuruurame fikiima

Xaa bare "Caccafo" qarqari wido hinkiili woy milleessi.

hattono "Daata" qaali giddo hundi xuruurame fikiima

Xaa bare "Daatu" qarqari wido hinkiili woy milleessi.

+Alillicha Worbicho

Xaa worbicho alillicho mitto darga milleessi.

+Wororricha Worbicho

Xaa bare mitto darga wororricho milleessi.

+Gura worbicho

Xaa bare gura wido mitto darga milleessi.

+Qiniiti worbicho

Xaa bare mitto darga qiniiti wido milleessi.

+Kaima

Xaa bare umi darga milleessi.

+Gudi

Xaa bare jeeffote darga milleessi.

+O

Xaa barera doogga leellishi.

Huni

Xaa bare darginnii huni.