Xaa

Kompiyuterete amuraati barra nna yanna qolanno. bortaje qolte shallagatto wotehornyu haaroo'manno woy aye yannara bisiccote hornyi soorramanno.

Ganallo

NOW()

NOW tidhuwa nookki assiishshaati.

Lawishsha

=NOW()-A1 A1 nna xaa giddo no barri mereero noo badooshshe qolanno. Guma kiirote garinni suudisi.