Barrubba360

Qallote shallago horo giddo lamu barrubba badooshshi mereero 360 diri barra qolanno.

Ganallo

DAYS360("Barra1"; "Barra2"; Dana)

Barru2 Barru1balaxaxiro, assiishshu negaatiive kiiro qolanno.

Doorshu tidho Danu babbaxxitino shallago dana gumulanno. Danu = 0woy tidho hawanturo, US metide (NASD, Agarooshshe shiqishanno dagoomu maamara) horoonsidhinno. Danu <> 0, Awurooppu metede horoonsidhino.

Lawishshua

=DAYS360("2000-01-01";NOW()) Qallote barruwa kiiro Arfaasa1, 2000 kayiise techo geeshsha qolanno.