Wonshiworcho

Doorantino bisiccora(s)addimmate wodho badanno.

Tene hajajo injeesate...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


Lawishshaho, Wonshiworcho hakkkuno: "1 nna 10" mereeri kiirra woy " 20 fikiimoota roortannokki borruwa" tira dandaatto.

Fajji

doorantino bisiccootira(s) addimmate doorsha qiphis.

Aantanno ikkitubba shiqqino:

Ikkito

Heleelle

Baala hornyuwa

Gumulo dino.

Wo'ma kiiro

Wo'ma kiirra calla ikkitote ledo fiixoontino.

Tonnishsha

Baala kiirra ikkitote ledo fiixoontino.

Barra

Baala kiirra ikkitote ledo fiixoontino. Eino hornyuwa aantanno yanna woshshate hasaawinni suudisamino.

Yanna

Baala kiirra ikkitote ledo fiixoontino. Eino hornyuwa aantanno yanna woshshate hasaawinni suudisamino.

Bisiccote hakka geeshsha

Bisiccote hakka geeshshi giddo calla aamantino hornyuwa fajji. Bisiccote hakka geeshsha beehaache badanno, woy daatu kaimi hakka geeshshi gede woy su'mantino hakka keeshshi gede. Hakka geeshshi bisicconnihamitte caccafo woy haawiittimma amaddino. Caccafootunna haawiittimmootu hakka geeshsha badate,umi caccafo calla kaa'litanno.

Dirto

Dirtote badantinohornyuwa woy naanni fikiimoota calla fajjanno. Naanni fikkiimootanna hornyuwu karsiisa dandiinanni. Kiirrauminsa hornyo keenate, dirtote giddo kiiro 1 eate, eo 100% qolte addaaho.

Borrote hojja

Hojjansa ikkitote ledo fiixoontino eubba.


Fano bisiccuwa fajji

xaadishshu giddo Tools - Qoraancho - Horweelo daata malaatisi, Kuni fano bisiccuwahorweelu daati gede leellishanno (didandaanno) woy di (dandaanno).

Doorantino dirto leellishi

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing +D.

Eubba shiimunni lowohu widira diri

shiimunni lowohu widira dirantino dirto nna dirtote giddonni batisamme meemiissanno. Buuxama hoogguro, hajajo daatu buewiinni haarantino.

Bue

horote hornyuwa woy borro amadino bisicco hakka geeshsha ei.

Eubba

horonnita ikkitanno hornyuwa woy borro amadino bisicco hakka geeshsha ei.

Daata

Horoonsirate hasiratoha hewisamaancho assaancho dooranno. Shiqqino assaano Fajjisaaxine giddo irkiranno. "meereero" woy "dimereeroho", Shiima nna Jawa giddo ledi saaxinnara shiqanno. ikkahooggiro, Shiima, jawa, woy hornyo giddo ledi saaxinnara shiqanno.

Hornyo

Fajjisaaxine giddo dooroottoha daatu addimma doorshi hornya ei.

Shiima

Fajji saaxine giddo dooroottoha daatu addimma doorshi shiimiidi hornyo ei.

Jawa

Fajji saaxine giddo dooroottoha daatu addimma doorshi shiimiidi hornyo ei.