Hellichaame shae

Helliichaame shaelala'lado daatu xaphishsha shiqishshanno. Aantetenodaatunniha babbaxxino xaphishshuwa la"ate hellichaame shae biddi assa dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

Choose Data - Pivot Table.


heelliicho shae

Kalaqa

helliichaame shaekkira bue doora dandaatto darga hasaawa fananno nna aanteteshaekki kalaqi.

Haaroonsi

Helliichaame shae yanneessanno.

Huni

Doorantinota helliichaame shae hunanno.

Hellichaame shae hasaawa