LibreOffice Calc ledaancho pirogiraamera

Qorophishu Bido

Calc ledaanchuwatenni halashshate hayyo aanannohu giddo diru goofinoha xawissanno . Xaa geeshsha reqecciimootu horonnireetinna irkisaminoreeti, noo ledaanchuwa ledo sumaancho ikkasi buuxate, kayiinni haaroo ledaancho pirogiraamete ledate haaroo API assiishshahoroonsira hasiissannohe.


LibreOffice Calc ledaanchunni hala'la dandaanoosi, wtini gobayiidi pirogiraame mojjulla isipiridishittete ledo loosira ledote assiishshubba uyitanno. Kurino assiishshu kaa'laanchi giddo ledaanchugiddo fuulira dirantino. Umikkinni ledaancho pirogiraame loosa hasirittoro, yhiikku assiishshi gobbara harannoro rosa dandaatto. ikkinohura ledaanchu garunni amadisiisamanno.

LibreOffice Qinoote giddo tiraminohaledaancho hanqafaancho injaanno hasanno. LibreOfficenni afama noosi, must have certain aanannohu giddo xawino garinniumise akatta afira noose. Tini tajeumikki ledaancho Assiishshu Kaa'laanchira LibreOffice Calc pirogiraame loosate fajjannohe.

Ledaanchu Hedo

Mittu mittunku maxaafate mini batinye assiishshubba aanno. Gama assiishshubba gashshootu loosira kaa'litanno. Umikki assiishshubbara wo'munni xea ayee su'ma doodha dandaatto. Ikkollana, Insanosaino eishshi kaiminniuminsa wodhuwa harunsa noosa. Su'minsa nna seeru suudinsa garinni babbaxxitanno.

Assiishshubba

Shiimunni, gashootu assiishshubba Asiishshukiiroafira nna AsiishshuDaataAfira heera noosi. Kuriu horoonsiratenni, assiishshunna eishshu borrowa nna qolantino hornyo gumulama noose. Qolantino hornyuwa gede, lamenna naanni fikiimu borruwa irkisantino. Eishshu gede, ledote bisiccote qarqarubba Double Array, naanni fikiimu dirra, nna Bisiccote Dirra irkisantino.

Eishshubba maqishsha horoonsidhe saino. Konni daafira, Kuriu hornyuwa kaimunni soorra dandiinanni. Ikkollana, kuni LibreOffice Calc giddo di"irkisamanno korkaatuno because isipiridishittete giddo tiro diaanno.

Maxaafate minnaharate yannara wirro higge hogowamanna amadubbansa gashshootu assiishshubbanni tittirama dandiitanno. Mittu mittunku assiishshira, eishshu kiirorinna borrori, gidoyiidinna gobayiidi assiishshi su'muwinna gashshootu kiiro taje amadino.

Asiishshubba suwashshonna uminsa gumma rakke qoltannore yaamante woshshantanno. Taalo yanna assiishshubba (suwashsho assiishshubba) yaate dandiinanni; ikkollana, insano tittirshunni dixabbino korkaatuno xurqu akati noonsahuraati.

Reqecciimo lainohunni xaphooma taje

Ledaanchu assiishshi giddo jawiidi kiiro LibreOffice Calc 16 ledo amadisiisantino: mitte qolantino hornyonna jawunni 15 assiishshi giddo ledi eishshubbaati.

Daatu borro aananno garinni tirantino:

Daatu borruwa

Tiro

CALLTYPE

Xullaallote hundaanni: FAR PASCAL (_far _pascal)

Wole: gade (assootu amuraate baxxitino gade)

USHORT

2 Byte malaatisantinokki intigere

DOUBLE

8 byte shae-irkiraancho suudishsha

Eishshu borro

Shaete-irkiraanchi law int

PTR_DOUBLE =0 lamu kulaancho

PTR_STRING =1 zeero-agurtino naanni fikiimi kulaancho

PTR_DOUBLE_ARR =2 lamu diri kulaancho

PTR_STRING_ARR =3 naanni fikiimu diri kulaancho

PTR_CELL_ARR =4 bisiccote diri kulaancho

NONE =5


assiishshubba

Harunsite hakkuri assiishshubba xawishsha afirate, hakkuno aana woshshaminoho.

For all assiishshubba;aantanno loossa:

era CALLTYPE fn(gobba, in1, in2, ...)

Guma: Gumaame hornyo

Eo: ayee borrote kiiro (lame&, char*, lame*, char**, bisiccote qarqara), bisiccote qarqari Diru borruwa lame dira, naanni fikiimu dira, woy bisiccote diri dargaati.

GetFunctionCount()

Maqishshu eishshira gashootu assiishshi nookkiha assiishuwate kiiro qolanno. Mittu mittunku assiishshi baxxitino kiiro 0 nna nCount-1 mereerooti . Tini kiiroGetFunctionData nna GetParameterDescription assiishshubba gedenoonni hasantanno.

Ganallo

eri CALLTYPE GetFunctionCount(USHORT& nCount)

Eishsha

USHORT &nCount:

Guma: soorramaanchote maqishaati, Iseno ledaanchu kiiro amaddanno yine hendannite. Lawishshaho: Ledaanchu 5 assiishshubba LibreOffice Calc uyiiro, nCount=5.

GetFunctionData()

Ledaanchunniha baala hasiissanno taje gumulanno.

Ganallo

eri CALLTYPE GetFunctionData(USHORT& nNo, char* pFuncName, USHORT& nParamCount, eishshudana* peType, char* pInternalName)

Eishsha

USHORT& nNo:

Eo: 0 nna nCount-1 mereeri assiishshu kiiro, ledo amadanno.

char* pFuncName:

Guma: Pirogiramete anni gede leellanno assiishshu su'ma, gede su'maminoho. Kuni su'mi Assiishshu kaa'laanchigiddo su'minoonniha digumulanno.

USHORT& nParamCount:

Guma: AddInassiishshi giddo eishshuwate kiirooti. Tini kiiro 0zeerotenni roora noosete, Korkaatunoduucha wote gumu hornyi noohuraati; jawiidi hornyi 16.

Eishshudana* peType:

Gumu: diraho garunni 16 soorramaano borro eishshu dana kulanno. Umi nParamCount eubbainjiino dani eishshinni wo'mitino.

fikiimu* pInternalName:

Guma: horoonsiraanchunni leellanno su'maati, Assiishshu Kaa'laanchigiddo shiqanno. Miteekke umlauts amadanno.

pFuncName nna pInternalName eishshubba fikiimu dirubbati, insano 256 bikkanni LibreOffice Calcgiddo loosu aana hossanno.

GetParameterDescription()

Ledaanchu assiishshihanna eishshuwasiha harancho xawishsha aanno. Doorshu gede, Kuni assiishshi Assiishshu Kaa'laanchigiddo assiishshanna eishshu xawishsha leellishate kaa'lanno.

Ganallo

eri CALLTYPE GetParameterDescription(USHORT& nNo, USHORT& nParam, char* pName, char* pDesc)

Eishsha

USHORT& nNo:

Eo: Maxaaffate mini giddo; 0 nna nCount-1 mereeri assiishshu kiirooti.

USHORT& nParam:

Eo: Eishshubba 1 kiiro aana hanaffuro eishshu xawishshi amaminota leellishanno. If nParam 0ikkituro, xawishshu umisinni pDesc giddo aamamino yine hendanni; konni korkaatinni, pName ayee tirono diafirino.

fikkimu* pName:

Guma: Eishshu dana woy su'ma adhanno, lawishshaho, qaalu "Kiiro" woy "Naanni fikiimu" woy "Barru", nna woluno. LibreOffice Calc giddo fikiimu[256]gede loosu aana hosino.

fikiimu* pDesc:

Guma: Eishshu xawishsha adhanno, lawishshaho, "Hornyo, xaphoomu shallagamanno darga ikka noosi.LibreOfficeCalc giddo fikiimu[256]gede loosu aana hosino.

pName nna pDesc fikiimu dirubbaati; LibreOffice Calc giddo fikiimu 256 bikka ledo loosu aana hosino. Balloe Assiishshu Kaa'laanchi giddo shiqino fooqi is boodehonna 256 fikiimooti wo'mino garinni dikaa'lanno.

Bisiccote qarqarra

Aantanno shaubba daatu gano gobayiidi pirogiraame mojule bisiccote qarqarra sa"ate aamama noosi taje amaddino. LibreOffice Calc daatu dani kaiminni sase babbaxxitino dirra mereero badanno.

Lame dirubba

Eishshu gede, bisiccote qarqari hornyuwate Kiiro/lame dani sa"a dandiitanno. Lamu diri LibreOffice Calc giddo aananno garinni tiramino:

Kaimu fanfenni

Su'ma

Xawishsha

0

Caccafo1

Aliidi guraayiidi bisiccote qarqari waaco giddo caccafote kiiro. Kiiramme 0 nni hanaffanno.

2

Haawiittimma1

Aliidi guraayiidi bisiccote qarqari waaco giddo haawiittimmate kiiro; kiiramme 0 nni hanaffanno.

4

Shae1

Aliidi guraayiidi bisiccote qarqari waaco giddo shaete kiiro; kiiramme 0 nni hanaffanno.

6

Caccafo2

Woriidi qiniiti bisiccote qarqari waaco giddo caccafote kiiro. Kiiramme 0 nni hanaffanno.

8

Hawiittimma2

Woriidi qiniiti bisiccote qarqari waaco giddo haawiittimmate kiiro; kiiramme 0 nni hanaffanno.

10

Shae2

Woriidi qiniiti bisiccote qarqari waaco giddo shaete kiirooti; kiiramme 0 nni hanaffanno.

12

Kiiri

Aantanno miilla kiirooti. Mulla bisiccuwa dikiirantino woy sa'ino.

14

Caccafo

Miilaho caccafote kiirooti. Kiiramme 0 nni hanaffanno.

16

Hawiittimma

Miilaho haawiittimmate kiirooti; kiiramme 0 nni hanaffanno.

18

Shae

Miilaho shaete kiirooti; kiiramme 0 nni hanaffanno.

20

So'ro

So'rote kiirooti, hornho 0 ikkituro "so'ro nookki gede tirantino." Miilu afirimalu bisicco so'rote hornyinni dayiiro hornyo afirimalunni gumulantanno.

22

Hornyo

8 byte IEEE lame/duhantanno bixxille dani soorramaanchooti

30

...

Antanno miila


Naanni fikiimu dira

Bisiccote qarqari, hornyote daatu dani borro nnanaanni fikiimu diri gede sainoha amadino. Naanni fikiimu diri LibreOffice Calc giddo aananno garinni tiramino:

Kaimu fanfenni

Su'ma

Xawishsha

0

Caccafo1

Aliidi guraayiidi bisiccote qarqari waaco giddo caccafote kiiro. Kiiramme 0 nni hanaffanno.

2

Haawiittimma1

Aliidi guraayiidi bisiccote qarqari waaco giddo haawiittimmate kiiro; kiiramme 0 nni hanaffanno.

4

Shae1

Aliidi guraayiidi bisiccote qarqari waaco giddo shaete kiiro; kiiramme 0 nni hanaffanno.

6

Caccafo2

Woriidi qiniiti bisiccote qarqari waaco giddo caccafote kiiro. Kiiramme 0 nni hanaffanno.

8

Hawiittimma2

Woriidi qiniiti bisiccote qarqari waaco giddo haawiittimmate kiiro; kiiramme 0 nni hanaffanno.

10

Shae2

Woriidi qiniiti bisiccote qarqari waaco giddo shaete kiirooti; kiiramme 0 nni hanaffanno.

12

Kiiri

Aantanno miilla kiirooti. Mulla bisiccuwa dikiirantino woy sa'ino.

14

Caccafo

Miilaho caccafote kiirooti. Kiiramme 0 nni hanaffanno.

16

Hawiittimma

Miilaho haawiittimmate kiirooti; kiiramme 0 nni hanaffanno.

18

Shae

Miilaho shaete kiirooti; kiiramme 0 nni hanaffanno.

20

So'ro

So'rote kiirooti, hornho 0 ikkituro "so'ro nookki gede tirantino." Miilu afirimalu bisicco so'rote hornyinni dayiiro hornyo afirimalunni gumulantanno.

22

Hojja

Aananno naanni fikiimi hojja, cufammete zeero bayite amaddino. Hojja cufammete zeero bayite xea hornyo layinki zeero bayite naanni fikiimaho ledantannonna xea hornyo ledo taalturo konni daafira wo'mu hornyi afamanno. Ikkinohura, Hojja ((StrLen+2)&~1)horoonsi'ne shallanganni.

24

Naanni fikiima

Zeero bayite ledo cufamme naanni fikiima

24+Hojja

...

Antanno miila


Bisiccote Dira

Bisiccote dirubba borronna kiirra amaddino bisiccote qarqarra woshshate kaa'litanno. Bisiccote dirra LibreOffice Calc giddo aananno garinni tirantanno:

Kaimu fanfenni

Su'ma

Xawishsha

0

Caccafo1

Aliidi guraayiidi bisiccote qarqari waaco giddo caccafote kiiro. Kiiramme 0 nni hanaffanno.

2

Haawiittimma1

Aliidi guraayiidi bisiccote qarqari waaco giddo haawiittimmate kiiro; kiiramme 0 nni hanaffanno.

4

Shae1

Aliidi guraayiidi bisiccote qarqari waaco giddo shaete kiiro; kiiramme 0 nni hanaffanno.

6

Caccafo2

Woriidi qiniiti bisiccote qarqari waaco giddo caccafote kiiro. Kiiramme 0 nni hanaffanno.

8

Hawiittimma2

Woriidi qiniiti bisiccote qarqari waaco giddo haawiittimmate kiiro; kiiramme 0 nni hanaffanno.

10

Shae2

Woriidi qiniiti bisiccote qarqari waaco giddo shaete kiirooti; kiiramme 0 nni hanaffanno.

12

Kiiri

Aantanno miilla kiirooti. Mulla bisiccuwa dikiirantino woy sa'ino.

14

Caccafo

Miilaho caccafote kiirooti. Kiiramme 0 nni hanaffanno.

16

Hawiittimma

Miilaho haawiittimmate kiirooti; kiiramme 0 nni hanaffanno.

18

Shae

Miilaho shaete kiirooti; kiiramme 0 nni hanaffanno.

20

So'ro

So'rote kiirooti, hornho 0 ikkituro "so'ro nookki gede tirantino." Miilu afirimalu bisicco so'rote hornyinni dayiiro hornyo afirimalunni gumulantanno.

22

Dana

Bisiccote amado dana, 0 == Lame, 1 == Naanni fikiima

24

Hornyo woy Hojja

Danu == 0: 8 byte IEEE lame/duhantanno bixxille dani soorramaanchooti

Danu == 1: Aananno naanni fikiimi hojja, cufammete zeero bayite amaddino. Hojja cufammete zeero bayite xea hornyo layinki zeero bayite naanni fikiimaho ledantannonna xea hornyo ledo taalturo konni daafira wo'mu hornyi afamanno. Ikkinohura, Hojja ((StrLen+2)&~1)horoonsi'ne shallanganni.

26 danu == 1

Naanni fikiima

Danu == 1: naanni fikiimi cufammete zeero bayite ledo

32 woy 26+Hojja

...

Antanno miila