Add-in Functions

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Ledaancho hedo

Qolteno LibreOffice Calcxawishsha ledaanchu reqeciimoirkishshu giddo afira dandaatto. Ledoteno, horote assiishshubbanna eishshubbansa irkote giddo xawinsoonni.

Ledaanchu shiqqo

LibreOffice ledaanchu reqecciimo lawishshuwa LibreOffice Calcamadino.

Tittirshu Assiishshubba Gafa mite

Tittirshu Assiishshubba Gafa Lame

DAYSINMONTH

Aganu barruwa giddonni barru eo hanafo kiiro shallaganno.

Ganallo

DAYSINMONTH(Barra)

Barra amadamino diri giddo ayee aganaati. Barru eishshi giddo qineesso LibreOffice garinni horonniha ikka noosi.

Lawishsha

=DAYSINMONTH(A1) A1 1968-02-17, amadiro 29 barruwa qolanno, Ammajjete hornyu barri 1968.

DAYSINYEAR

Diru barruwa giddonnibarru eo hanafo kiiro shallaganno.

Ganallo

Dirubarruwa(Barra)

Barra amadamino diri giddo ayee barraati. Barru eishshi giddo qineesso LibreOffice garinni horonniha ikka noosi.

Lawishsha

=DAYSINYEAR(A1) A1 1968-02-29 amadiro 366barruwa qolanno, diroho hornyu barri 1968.

ISLEAPYEAR

Diru leap ikkanna hoonge gumulanno. ikkiro, assiishshu hornyo 1 (TRUE)qolanno; ikka hoogiro, 0 (FALSE)qolanno.

Ganallo

ISLEAPYEAR("Barra")

Date specifies whether a given date falls within a leap year. The Date parameter must be a valid date.

Lawishsha

=ISLEAPYEAR(A1) 1 qolanno, A1 1968-02-29 amadiha ikkiro, giddo qineesso garinni horote barri Ammajje 29ki 1968 ikkanno.

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

=ISLEAPYEAR(2/29/68)horoonsidhooti, korkaatuno umo 2 beehama 29 beehama 68, nna aanchite ISLEAPYEAR assiishsha shiimiidi kiironni aantete barru kiiro gede keeni.

MONTHS

Diru giddo lamu aganna mereero noo badooshshe sahallaganno.

Ganallo

MONTHS(StartDate; EndDate; Dana)

HanafoteBarri umi barraati

GoofimarchuBarri layiinkki barraati

Dana badooshshu danna shallaganno. Dandiinanni hornyuwa 0 (fanfe) nna 1 (kiirantino aganna giddo).

ROT13

Fidalete aante giddo Fikiimoota 13ofolluwara harisatennifikiimu naanni fikiima maafusidanno. Fidale Z gedensaanni, fidalla wirro higge(Doyitanno). Mafidishshu assiishsha wirro qole loosiisatenni, borro seedisa dandaatto.

Ganallo

ROT13(Borro)

Borro maafudama noose fikiimu naanni fikiimaati. ROT13(ROT13(Dana)) koodde haransanno.

WEEKS

Lamalate giddo lamu barruwa mereero noo badooshshe sahallaganno.

Ganallo

WEEKS(StartDate; EndDate; Dana)

HanafoteBarri umi barraati

GoofimarchuBarri layiinkki barraati

Dana badooshshu danna shallaganno. Dandiinanni hornyuwa 0 (fanfe) nna 1 (lamalate kiiro giddo).

WEEKSINYEAR

Barru eo hanafonnidiru giddo laamalate kiiro shallaganno. Lamalate kiiro aananno garinni tirantino: Lame diro amaddanno lamalalamalate barri hanafo giddo diroho lexxitanno.

Ganallo

WEEKSINYEAR(Barra)

Barra amadamino diri giddo ayee barraati. Barru eishshi giddo qineesso LibreOffice garinni horonniha ikka noosi.

Lawishsha

WEEKSINYEAR(A1) A1 1970-02-17 amadiro 53 qolanno, diroho hornyu barri 1970.

YEARS

Diru giddo lamu barruwa mereero noo badooshshe sahallaganno.

Ganallo

YEARS(StartDate; EndDate; Dana)

HanafoteBarri umi barraati

GoofimarchuBarri layiinkki barraati

Dana badooshshu danna shallaganno. Dandiinanni hornyuwa 0 (fanfe) nna 1 (kiirantino dirra giddo).

Ledaancho giddoonni LibreOffice API

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.