Diru Asiishshubba

Kuni fuuli diru assiishshubba amadino.

Diru maati?

Diru yaa isipiridishittete amaddino hornyuwa aanaxaaddino bisiccote hakka geeshshaati. 3 hawiittimmooti nna 3 caccafootihu Shooli midaadu hakka geeshshi 3 x 3 diraati:

A

B

C

1

7

31

33

2

95

17

2

3

5

10

50


Shiinqiidi dandaamanno diri 1 x 2 woy 2 x 1 lame xaaddanno bisiccuwa diraati.

Diru afirimali maati?

Mitte mittente hornyuwa keenantino bisicco hakka geshshira keenaminoha diru afirimalaati yinanni. Diru afirimalinna wolootu afirimali mereero noo badooshshi diru afirimali batinye hornyuwa shiqishanno.

Diru afirimali di batinye hornyuwa calla amadanno, batinye hornyuwano qolanno. Diru afirimali gumma diraho.

Mitte mittente bisiccuwa giddo hornyuwa aliidi dira 10 nni batisate mitte mittente hornyo woy hornyo afirimala loosiisa dihasiissannohe. Konni darga tircho diri afirimala horoonsira dandaatto. 3 x 3 bisiccuwa hakka geeshsha isipiridishitete wolu gafi aana doori, =10*A1:C3 afirimala ea nna +Shiikki+Eiqulfe xaadooshshe horoonsidhe buuxiri. Gumuno bisiccote hornyi giddo mitte mittente hornyuwa 3 x 3 diraati (A1:C3) 10 batishshuwanni batisamino.

Batishshu ledishshi giddo, qolteno maqishshu hakka geeshshi aana wole loosaasine (diraho)horoonsira dandaatto. Konni LibreOffice Calc, Leda (+), Xeisa (-), Batisa (*), beeha (/), wolquwa (^), xaadisaancho (&) nna heewishshuwa (=, <>, <, >, <=, >=). Loosiisaano mittu mittunku hornyi aana bisiccote hakka geeshshi giddo horo aa dandiitanno nnadiru afirimali einoha ikkiro guma diru gede qolanno.

Heewishshu loosaasinediru afirimali giddo mullicho bisiccuwarosamino afirimali gede irkisanno, hakkuno, zeerote woy mulla naanni fikiimi gede. Lawishshaho, Bisiccuwa A1 nna A2 mulla diru afirimala ikkiro, {=A1:A2=""} nna {=A1:A2=0} lamenka 1 caccafo 2 hawiittimma diri bisiccuwa TRUE amadino.

Diru afirimala mamoote horoonsiratto?

Addi addi hornyuwa horoonsidhe shallagubba marro qolattoha ikkiro diru afirimala horoonsiri. Gedenoonni shallagote gara soorrate hasiroittoro, diru afirimala calla yanneessa noohe. Diru afirimala ledate, giddo diri hakka geeshsha doorte nna aanchite shiqqino soorro diru afirimalira xaadisi.

Diru afirimali wolenobatinye hornyuwa shallagamatesuqate doorsha fooqisanno, korkaatuno qaagishshu hala'linyi noonsakkihuraati. Ledoteno, dirubba xurqa shallago harisate qara uduunnichooti, korkaatuno shallagokki giddo batinye bisiccote hakka geeshshuwa afira dandaatto. LibreOffice diraho addi addi shallagote assiishshubba afirino, insano MMULT assiishsha lame dirra batisate woy SUMPRODUCT assiishsha lame dirraha bikkote gumma shallagate.

LibreOffice Calc giddo diru afirimalubba horoonsira

Qolteno "rosamino" afirimala maqishshu hakka geeshshi giddo kalaqa dandaatto, hakkuno eishshuwa diru afirimala leellishshanno. Guma maqishshuwate hakka geeshshinninna afirimalu giddo afantanno haawiittimmooti woy caccafooti xaadooshshira afantanno. Xaadooshshu hoogiro woy xaadooshshu aana hakka geeshshu batinye haawiittimmootanna caccafoota iilliro, #VALUE! so'rote sokka leellishanno. Aananno lawishshi tenne hedo leellishanno:

Diru afirimalubba kalaqa

Konne Assiishshu Kaa'laanchohoroonsidhediru afirimala kalaqittoro, Diru duucha wote buuxooshshu saaxine malaatisa noohe ikkinohura gumma diru giddo qolantino. Ikkahoogiro, aliidi-gurayiidi bisicco diraho balaxxe shallagantino hornyo calla qolantanno.

Diru afirimala bisiccote eessittoro, qulfe xaadisamme shiikko++ei qulfe darga ei horoonsira noohe. Hakka wote callaati afirimalu diru afirimala ikkannohu.

Qaagishshu Bido

Diru afirimalubba LibreOffice Calc giddo cufe amadaanno uduunnichi giddo shiqanno. Diru afirimalubba angate uduunnicho eatenni kalaqa didandaatto.


Qorophishu Bido

Gummate dirra giddo bisiccuwa umi loosaanchinni soorrantukkinni agarantanno. Ikkollana, Bisiccote hakka geeshshiha giddo dira dooratenni diru afirimala muccisa woy hinkiila dandaatto.


Afirimalubbate giddo xuruuru giddo soorrantannokki dira horoonsira

Calc supports inline matrix/array constants in formulas. An inline array is surrounded by curly braces '{' and '}'. Elements can be each a number (including negatives), a logical constant (TRUE, FALSE), or a literal string. Non-constant expressions are not allowed. Arrays can be entered with one or more rows, and one or more columns. All rows must consist of the same number of elements, all columns must consist of the same number of elements.

Caccafote badaanchi (mitte haawiittimma giddo miilla badanno) nna hawiittimmate badaanchi afuunna giddo irkiraanchooti. Kayiinni tenne irkote amadora, ';' ledote malaati nna '|' banbu malaatta caccafotenna haawiittimmate malaatta badaancho garunni leellishate kaa'lanno. Lawishshaho, ingilizete affi giddo, ',' taxxeessu malaati caccafote badaanchi gede kaa'lanno, wolu garinni ';' ledote malaati hawiittimmate badaanchi gede kaa'lanno.

Tugote Bido

You can view and change the row and column separator in - Calc - Formula - Separators.


Dirra buuwa didandiitanno.

Lawishshuwa:

={1;2;3}

Mitte haawiittimma diri sase kiirra 1, 2, nna 3 amadanno.

Konne soorramannokki dira eate, hawiittimmate giddo sase bisiccuwa doori, anchite ={1;2;3} gombuwanna ledote malaatta horoonsidheafirimala borreessi, aantete +Shiikki+Ei xiiwi.

={1;2;3|4;5;6}

Mitte mittente haawiittimmara lame haawiittimmootanna sase hornyuwa dira.

={0;1;2|FALSE;TRUE;"lame"}

Karsamino daati dira.

=SIN({1;2;3})

Kiirote diri afirimali gede eino, guma sase SIN shallagubba tidho ledo 1, 2, nna 3 shiqishanno.

Diru afirimalubba muccisa

  1. Bisiccote hakka geeshsha woy dira amadino diru afirimala doori. Wo'ma dira doorate, diru hakka geeshshi giddo bisiccote wirrisa ofoshiishshi, aantete +/, hiikko / kiirote kiiri boorde aana beehaachu qulfe xiiwi.

  2. Woy F2 woy giddo xuruurira wirrisa ofoshiishi. Hakkuri lamenti doogga afirimala muccisattote.

  3. Soorro kalaqittohu gedensaanni, +Shiikki+Ei xiiwi.

Tugote Bido

Dirunnita babbaxxitino bissa suudisa dandaatto. Lawishshaho, Borangichu kuula soorra dandaatto. Bisiccote hakka geeshsha dooranna aantete hasiroottoha soorri.


Diru afirimalubba hinkiila

  1. Diru afirimala amaddino bisiccote hakka geeshsha woy dira doori.

  2. F2 xiiwi woy giddo xuruurira wirrisi giddo ofoshiishi.

  3. +C xiiwatenni afirimala giddo xuruurira hinkiili.

  4. Diru afirimala surkate hasiratto darga bisiccuwate hakka geeshsha doori nna either F2 woy giddo xuruurira wirrisu ofolla xiiwi.

  5. Paste the formula by pressing +V doorantino giddo foonqe xiiwatenni afirimala qixxisa nna +shiikki+Ei xiiwatenni buuxiri. Xa doorantino hakka geeshshidira amadino.

Diru Hakka geeshsha Taashsha

Gumu dira muccisate hasirittoro, aanannoha loosi:

  1. Diru afirimala amaddino bisiccote hakka geeshsha woy dira doori.

  2. Doorshu woroonni, qiniiteenni, hakka geeshshu aana ajokkinni du'misa woy ajisha dandaattota shiima bido la"atto.

Qaagishshu Bido

Diru hakka geeshsha taashshatto wote, diru afirimali umi loosaanchinni taala dinosi. Mayi giddono hakka geeshsha soorrattohu gumu shiqiro callaati.


qulfe worora amadatenni, uyinoonni hakka geeshshi giddo diru afirimali hinkiilo kalaqa dandaatto.

Ikkitote Diri Shallagubba

Ikkitote diri shallago dira woy kiirote dirto afirimala ikkite IF() woy CHOOSE() assiishsha ledora amaddino. Afirimalu giddo ikkitote tidho maqishshu qarqaraati woy kiirote dirto gumaati.

Aananno lawishshi giddo, >0 wo'naalshu {=IF(A1:A3>0;"ee";"dee'ni")} afirimali A1:A3 hakka geeshshu giddo mitte mittente bisicco loosiisanno nna Gumu fiixoontanno bisiccora hinkiilamanno.

A

B (afirimala)

B (guma)

1

1

{=IF(A1:A3>0;"ee";"dee'ni")}

ee

2

0

{=IF(A1:A3>0;"ee";"dee'ni")}

dee'ni

3

1

{=IF(A1:A3>0;"ee";"dee'ni")}

ee


Aantanno assiishshubba wolqate diri amadamme shiqishshanno: CORREL, COVAR, FORECAST, FTEST, INTERCEPT, MDETERM, MINVERSE, MMULT, MODE, PEARSON, PROB, RSQ, SLOPE, STEYX, SUMPRODUCT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TTEST. Assiishshubbate giddonni mitto woshshatto yannara qarqaru maqishshuwa tidhuwate gede horoonsirittoro, assiishshubba diru assiishshubba gede riqiwantanno. Aantanno shae wolqate diri amadamme lawishsha uyitanno:

A

B (afirimala)

B (guma)

C (wolqate diri afirimala)

C (guma)

1

1

=A1:A2+1

2

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5

2

2

=A1:A2+1

3

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5

3

=A1:A2+1

#VALUE!

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5


FREQUENCY

Mitte-caccafo diri giddo marro higate tuqishsha leellishanno. Assiishshu daatu diri giddo hakkuno hornyuwa gaamubbate diri hornyuwa giddo hornyuwate kiiro kiiranno.

Ganallo

FREQUENCY(Daata; Kifilla)

daatu Hornyuwa kirama noonsa maqishsha riqiwanno.

Gaamubba boode hornyuwa dira riqibbanno.

Qaagishshu Bido

Konni qooli sammoraDiru assiishshubbara xaphooma eo hasa dandaatto.


Lawishsha

Aantanno shae giddo, Caccafo A aantiweelo bikko hornyuwa diritanno. Caccafo B gaamubba daatu A giddo beehate hasiroottoha eattora aliidi gumulo amaddino. B1 giddo eino gumulo garinni, FREQUENCY assiishshi bikkote hornyuwa 5 ajjanno woy taaltanno kiiro qolanno. B2 gumulo garinni 10, FREQUENCY assiishshi layiinki guma bikkote hornyuwa 5 roortannota nna 10ajjanno woy taaltanno. B6 giddo eootto borro, ">25", maqishshu loosira calla ikkitanno.

A

B

C

1

12

5

1

2

8

10

3

3

24

15

2

4

11

20

3

5

5

25

1

6

20

>25

1

7

16

8

9

9

7

10

16

11

33


Gaamote gumulo garinnimarro higate eo giddo tircho caccafo hakka geeshsha dooranno. Gaamote heerichonni rooremitte bare doora noohe. Konni lawishshi giddo, C1:C6 hakka geeshsha doori. FREQUENCY assiishsha Assiishshu Kaa'lanchogiddo ale qolte woshshi. Daata (A1:A11)hakka geeshshi giddo doori, nna aanchite kifilla (B1:B6)gumulo eootto hakka geeshsha gaami. Dira buuxote saaxine doori nna Ishshiqiphisi. C1:C6 hakka geeshshi giddo marro higate kiiro la"atto.

More explanations on top of this page.

GROWTH

Diru giddo wolqate rosichi bixxiluwa shallaganno.

Ganallo

GROWTH(DataY; DataX; NewDataX; FunctionType)

DaataY Y daati dira riqiwanno.

DaataX (doorsha) X daati dira riqiwanno.

harooDaataX (doorsha) hornyuwa wirro higge shallagantannoha X daati dira riqiwanno.

assiishshuDana(doorshaho). Assiishshu_Dani = 0 ikkiro, assiishshu y = m^x suudi shallagama noosi. Ikka hoogiro, y = b*m^x assiishshubba shallagama noonsa.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Lawishsha

Kuni assiishshi dira qolanno nna wolu diri ledo mittu doogonni assiishshi amadamanno. Dawarubbate hakkageeshsha nna assiishsha dooranno. DataY doori. Hasirittoha wole eishshubba ea dandaatto.Dira doori nna Ishshiqiphisi.

LINEST

Suwashshu xuruurira danchu garinnidaatu qinoo xaadannoha shaete isitasitikise qolanno.

Ganallo

LINEST(daata_Y; daata_X; linearType; Isitaasi)

daata_Y tircho hawiittimma woy caccafo hakka geeshsha ikkite daatu gambooshshi bixxilluwara y xaaddimmota badanno.

daatu_X fiixoontino tircho haawiittimma woy caccafo hakka geeshshi x xaaddimmo badanno. daatu_X ikkiro 1, 2, 3, ..., ngadubba hawinno. Mittu gambooshshi aliidi soorramaano heedhuro daatu_X miteekkite hakkageeshshi batinye hawiittimmoota woy caccafooti ledooti.

LINEST susing linear regressionuwashsho xuruura hasanno y = a + bx daatu garunni xaadate, noowa qolate hojja horoonsidh("shiimiidi shooli midaadda" gara). Mittu aliidi gambooshshi soorramaano suwashshu xuruuriy = a + b1x1 + b2x2 ... + bnxnsuudinni heeranno.

If linearType is FALSE the straight line found is forced to pass through the origin (the constant a is zero; y = bx). If omitted, linearType defaults to TRUE (the line is not forced through the origin).

If stats is omitted or FALSE only the top line of the statistics table is returned. If TRUE the entire table is returned.

LINEST shae(dira) woriidi isitasitikisenna diru gede ea noosi afirimala (lawishshaho by using +Shiikki+qolamantenni qola )horoonsiratenni.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Lawishsha

Kuni assiishshidira qolanno nnawolu diri gede assiishshi amadamanno. Dawarubbate hakkageeshsha nna assiishsha dooranno. daatu_Ydooranno. Hasirittoro, wole eishshubba ea dandaatto. Dira doori nna Ishshiqiphisi.

Gumma amuraatunni higgino(isitasittikise = 0), ajanna darga higino xuruuri baganna isiha y mudukki xaadooshshe leellishanno. isitasittikise 0 ditaalanno, wole gumma leella noonsa.

Wole LINEST Gumma:

Aantanno lawishshuwa wo.naali:

A

B

C

D

E

F

G

1

x1

x2

y

Eva

2

4

7

100

4,17

-3,48

82,33

3

5

9

105

5,46

10,96

9,35

4

6

11

104

0,87

5,06

#NA

5

7

12

108

13,21

4

#NA

6

8

15

111

675,45

102,26

#NA

7

9

17

120

8

10

19

133


Caccafo A duucha X1 hornyuwa amaddanno, Caccafo B duucha X2 hornyuwa nna Caccafo C Y hornyuwa amaddanno. Hakkuri hornyuwa isipiridishittekki giddo balaxxe eootto. Xa E2:G6 isipiridishittete giddo qineessa nna Assiishshu Kaa'laanchibaqisamino. LINEST loosu assiishshira, Dira buuxote saaxineAsiishshu Kaa'laanchomalaatisa noohe. Aantete, isipiridishittete giddo aantanno hornyuwa (woy qulfeborde horoonsidhe insa ei)doori:

daata_Y C2:C8 ho

daata_X A2:B8 ho

hojjateDana nna isitasitikise lamunku gambooshshi 1.

Ishiqiphisitto gedeenni, LibreOffice Calcaliidi lawishsha LINEST lawishshu giddo leellinshoonnigede wonshanno.

Afirimalu giddo afirimalu gaxi LINEST diri mitte mittente bisicco fiixoonsanno {=LINEST(C2:C8;A2:B8;1;1)}

Kuni shallagamino LINEST hornyuwa riqiwanno:

E2 nna F2: Baga m darga agurino xuruuri y=b+m*x x1 nna x2 hornyuwara. Hornyuwa galchammete aantenni aamantino; hakkuno, x2 baga E2 giddo nna x1 baga F2 giddo.

G2: b y mudukki ledo xaadooshshe.

E3 nna F3: Bagate so'rora margeessu hornyooti.

G3: Gufisate margeessi so'rooti

E4: RSQ

F4: Y hornyora darga agurtino shallagamme margeessu so'rooti.

E5: Soorrote tittirshiwi F hornyooti.

F5: soorrote tittirshiwi keeraanchimmate digirraati.

E6: hajjansa mereeriwiinni hedantino Y hornyuwa shoolimmatenni fulate ledoooti.

F6: Uyinoonni Y hornyuwa hedantino Y hornyo shoolimmatenni fulate ledoooti.

More explanations on top of this page.

LOGEST

Kuni assiishshi eino daata taashshate darga agurtino wolqate gombo gede (y=b*m^x)shallaganno.

Ganallo

LOGEST(DataY; DataX; FunctionType; Isitasitikise)

DaataY Y daati dira riqiwanno.

DaataX (doorsha) X daati dira riqiwanno.

assiishshuDana (doorshaho). Assiishshu_Dani = 0 ikkiro, assiishshu y = m^x suudi shallagama noosi. Ikka hoogiro, y = b*m^x assiishshubba shallagama noonsa.

Isitasitikise (doorshaho). Isitasitikise=0 ikkiro, darga agurtino hanqafaano calla shallagantino.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Lawishsha

LINEST lai. Ikkirono, higgannoti shooli midaadu ledo dino.

MDETERM

Diraho diru gumulaano qolanno. Kuni assiishshi muli bisicco giddo hornyo qolanno; Gummate hakka geeshsha tira dihasiissanno.

Ganallo

MDETERM(Dira)

Diru gumulaano tirantinoha shooli midaadu dira riqiwanno.

Qaagishshu Bido

You can find a general introduction to using Array functions on top of this page.


More explanations on top of this page.

MINVERSE

Galchamme dira qolanno.

Ganallo

MINVERSE(Dira)

Diru galchama noosiha shooli midaadu dira riqiwanno.

More explanations on top of this page.

Lawishsha

Shooli midaadu hakka geeshsha doori nna MINVERSE doori. Gumu dira doori, Dira bare doori nna Ishshiqiphisi.

MMULT

Lame dirrata diru guma shallaganno. Dira 1 caccafubba kiiro hawiittimmooti 2 dirra kiiro ledo fiixooma noosi. Shooli midaadu diri taalo kiiro hawiittimmootanna caccafoota afirino.

Ganallo

MMULT(Dira; Dira)

Diru umi darga umi diri diru gumi giddo kaa'lo riqiwanno.

Diru layinki darga aana layiikki dirira hawiittimmootaho mittu dani kiiro riqiwanno.

Qaagishshu Bido

More explanations on top of this page.


Lawishsha

Shooli midaadu hakka geeshsha doori. MMULT assiishsha doori. Umi Diradoori, aantete layiinki Diradoori. Assiishshu Kaa'laanchohoroonsidhe, Dira buuxote saaxine malaatisi. Ishshiqiphisi. Gumu diri umi dooramme hakka geeshshi giddo leellanno.

MUNIT

Boode bikkaha mittimmate shooli midaadu dira qolanno. Mittimmate shooli midaadu dira qara magadamme miilla dargi 1 nna baala wole miilla diri 0 ledo taaloho.

Ganallo

MUNIT(Seendillubba)

Seendillubba diru bikko geeshsha kultanno.

Qaagishshu Bido

Konni qooli sammoraDiru assiishshubbara xaphooma eo hasa dandaatto.


Lawishsha

Isipiridishittete giddo shoolimidaadu hakka geeshsha doori, lawishshaho, A1 kayise E5 geeshsha.

Hakkageeshshu dooramme huna nookkiha, MUNIT assiishsha doori. Dira buuxote saaxine malaatisi. Hasi'noonni seendilluwa diru bikkora eate, 5konni korkaatinni, nna ishshiqiphisi.

Qolteno =Munit(5) doorantino hakka geeshshira goofimarchu bisicco giddo(E5)afirimala ea dandaatto, nna xiiwi.

Xa hakkageeshshu A1:E5 ledo mitto dira la"atto.

More explanations on top of this page.

SUMPRODUCT

uyinoonni dirra giddo fiixoontino miilla batisanno, nna hakurigumma ledo qolanno.

Ganallo

SUMPRODUCT(Dira1; Dira2...Dira30)

Dira1, Dira2...Dira30 fiixoontino dirra batisantino miilla riqiwanno.

Ajjanni mittu diritidhote dirto ikka noosi. Mitto dira calla uyinoonniro, baala dirrate miilla ledantino.

Lawishsha

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9

3

10

11

12

13


=Ledoteguma(A1:B3;C1:D3) 397 qolanno.

Shallago: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3

SUMPRODUCT Lamu sayisaanchi bikkote guma shallagate horoonsira dandaatto.

Qaagishshu Bido

SUMPRODUCT tircho kiiro qolanno, asiishshi diru assiishshi gede ea dihasiissanno.


More explanations on top of this page.

SUMX2MY2

Lame dirra giddo fiixoontino hornyuwatababbaxitino shooli midaadda ledo qolanno.

Ganallo

SUMX2MY2(ArrayX; ArrayY)

DiraX miillansa shoole ikkitanno nna ledantannota umi dira riqibbanno.

DiraY miillansa shoole ikkitanno nna xe'annota layinki dira riqibbanno.

More explanations on top of this page.

SUMX2PY2

Lame dirra giddo fiixoontino hornyuwata shooli midaadda ledote ledo qolanno.

Ganallo

LedoX2PY2(ArrayX; ArrayY)

DiraX miillansa shoole ikkitanno nna ledantannota umi dira riqibbanno.

DiraY miillansa shoole ikkitanno nna xe'annota layinki dira riqibbanno.

More explanations on top of this page.

SUMXMY2

Lame dirra giddo fiixoontino hornyuwata shooli midaadda mereero ledanno.

Ganallo

SUMXMY2(ArrayX; ArrayY)

DiraY miillansa shoole ikkitanno nna xe'annota umi dira riqibbanno.

DiraY miillansa shoole ikkitanno nna xe'annota layinki dira riqibbanno.

More explanations on top of this page.

TRANSPOSE

Diraho hawiittimmootunna caccafootu darga soorranno.

Ganallo

TRANSPOSE(Dira)

Diru isipiridishittete giddo dira ikke darga soorrama noosiha riqiwanno.

Qaagishshu Bido

Konni qooli sammora Diru assiishshubbara horoonsidhe xaphooma eo hasa dandaatto.


Lawishsha

Isipiridishittete giddo, darga soorramino diri shiqa dandaanno hakka geeshsha doori. Orijinaale diri n hawiittimmoota nna m caccafoota afiriro, doorantino hakka geeshshikki ajanna m hawiittimmootanna m caccafoota afira noosi. Aanchite afirimala e'e, orijinaale dira doorte nna xiiwi. Woy, Assiishshu Kaa'laanchohoroonsidhe, Dira buuxote saaxine malaatisi. Darga soorramino diri doorantino gawalote hakka geeshshi giddo shiqanno nnaumi loosaanchinni soorramikkinni agaramanno.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9


The above table is 2 rows, 4 columns. In order to transpose it, you must select 4 rows, 2 columns. Assuming you want to transpose the above table to the range A7:B10 (4 rows, 2 columns) you must select the entire range and then enter the following:

TRANSPOSE(A1:D2)

Then make sure to enter it as matrix formula with . The result will be as follows:

A

B

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

5

9


TREND

Hornyuwa hojjate rosichi aleenni qolanno.

Ganallo

TREND(DataY; DataX; NewDataX; LinearType)

DaataY Y daati dira riqiwanno.

DaataX (doorsha) X daati dira riqiwanno.

harooDaataX (doorsha) X daati dira riqiwanno., insano hornyuwa wirro qole shallagate kaa'litanno.

HojjateDana(doorshaati). Hojjatedani = 0 ikkiro, aane xuruuru zeerote bixxille giddoonni shallagama noosi. Ikka hoogiro, qiniitinokki xuruurranno shallagantanno. Gade LinearType <> 0.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Lawishsha

Rosichu daati shiqiha ikkiro isipiridishittete hakka geeshsha dooranno. Assiishsha doori. Gumu daata ei woy ajotenni doori.Diru bare malaatisi. Ishshiqiphisi. Rosichu daati leellino gumu daatiwiinni shallagamino.