CreateObject Function

UNO uduunnicho kalaqanno. Hattono xullaallote aana, OLE uduunne kalaqa dandaanno.

Tini metede eishshu gede sa'ino danu lawishsha kalaqqanno.

Ganallo:

oObj = Uduunnichokalaqi( dana )

Lawishsha:

Type address

    Name1 As String

    City As String

End Type

 

Sub main

    myaddress = CreateObject("address")

    MsgBox IsObject(myaddress)

End Sub