InStr Function

Wole naannifikiima giddo naannifikiimate ofolla qolanno.

Instr assishsha xaadooshshu afamino darga ofolla qolanno. Naannifikiimate afantinokkiro, assishsha 0 qoltanno.

Ganallo:

InStr ([Seeda Gede Hanafi,] Borro1 Naannifikiimate Gede, BOrro2 Naannifikiimate Gede[, Neewisi])

Qolote guma:

Intijere

Eishshuwa:

Hanafi: Naannifikiimate giddo badantino cinaancho fikiima hanaffannowa ofolla malaatissanno kiirote handaara. Konne assishsha hunittoro, hasaanchu naannifikiimate umi fikiimawa hanafanno. Fajjantinoti bati'ra hornyo 65535 ikkitanno.

Borro1: Hasate hasiratto naannifikiimate handaara.

Borro2: Naannifikiimate handaarrara hasate hasirattoha.

Heewisi: Heewishshu dana tirtanno baxi giwo kiirote handaara.Kunni eishshi hornyo 0 woy 1 ikkitanno. 1te gadete hornyo fidalete borgara ikkitinokki borrote heewisa baddanno. 0te hornyo fidalete borgara ikkitinota laminaatu heewisa badanno.

Dodammete so'ro hunate, umi qolote eishshi ba'innoro Heewishshu eishsha qineessitooti.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

    sEo = "Beero"

    iPos = Instr(sEo,"c")

    Print iPos

End Sub