ConvertToURL Function

Amuraatu fayle su'ma URL fayle wido woleessanno.

Ganallo:

URLWidoWoleessi [fayletesu'ma]

Qolote guma:

Naannifikiima

Eishshuwa:

Fayletesu'ma: Faylete su'ma naannifikiimate gede.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

amuraatufayle$ = "c:\hanqafaancho\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$