Right Function

Naannifikiimate handaara qiniiti "n" fikiimmuwa qolanno.

Hattono: Gura Assishsha la'i.

Ganallo:

Qiniite (Borro Naannifikiimate Gede, n Seeda Gede)

Qolote guma:

Naanni-fikiima

Eishshuwa:

Borro: Qiniiti fikiimmuwa qola hasiratto naannifikiimate handaara.

n: Qola hasiratto fikiimmuwate kiiro tirtanno kiirote handaara. n = 0 ikkituro, zeero-seendilli naannifikiima higganno. Fajjantinoti bati'ra 65535 ikkitanno.

Konni woroonni noo lawishshi DDDD-AA-BB suudishshinni noo barra US barri suudishshi(AA/BB/DDDD) wido woleessanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sEo = EoteSaaxine("kalaqamu 'DDDD-AA-BB' suudishshi giddo barra eessi")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub