Mid Function, Mid Statement

Badantino naanni-fikiimate handaara(Mid assishsha) kifile qolanno, woy naanni-fikiimate kifile wole naanni-fikiimanni(Mid fooliishsho) riqiwanno.

Ganallo:

Mid (Borro Naannifikiimate Gede, Seedate Gede Hanafi [, Seendille Seeda gede]) woy Mid (Borro Naannifikiimate Gede, Seedate Gede Hanafi, Seendille Seedate Gede, Borro Naannifikiimate gede)

Qolote guma:

Naanni-fikiima (Assishshunni calla)

Eishshuwa:

Borro: Soorra hasiratto naannifikiimate handaara.

Hanafi: Naannifikiimate giddo riqiwa woy qola hasiratto naannifikiimate kifile hanaffannowa fikiimmate ofolla leellishanno kiirote handaara.

Seendille: Riqiwa woy qola hasirattota fikiimmuwate kiiro qolanno kiirote handaara. bati'ra fajjantino hornyo 65535 ikkitanno.

Seendillu eishshi Mid assishsha giddo baa'iro, balanti fikiimmmuwa naannifikiimate handaara giddo hanafote ofollonni hanaffe naannifikiimate jeeffo geeshsha nooti higganno.

Seendillu eishshi Mid fooliishsho giddo riqiwa hasiratto borrote seendillinni ajjuro, borrote seendilli ajanno.

Borro: Naannifikiimate handaara riqiwate naannifikiima (Mid fooli).

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sEo = EoteSaaxine("kalaqamu 'DDDD-AA-BB' suudishshi giddo barra eessi")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub