Format Function

Kiiro naanni-fikiimate wido woleessanno, hakkiinnino badootto suudishshi garinni suudisanno.

Ganallo:

Suudishsha (Kiiro [, Suudishsha Naanni-fikiimate gede])

Qolote guma:

Naanni-fikiima

Eishshuwa:

Kiiro: Suudisantino naanni-fikiimara wido woleessa hasiratto kiirote handaara.

Suudishsha: Kiirote suudishshu koode baddanno naanni-fikiima. Suudishsha hoolamiro, Suudishshu assishshi Str assishsha gede loosanno.

Koode suudisanni

Konni woroonni noo dirto kiiro suudisate horonsi'ratto koode leellishanno:

0: Suudishshu koode giddo 0 darga Kiiro dijiite heedhusiro, dijiite leellitanno, woy zeero leellitanno.

Kiiro suudishshu koode giddo noo zeerote kiironni ajjino dijiite heedhusero, (mittu tonnishshu midaadira), massagaancho woy badheenni dagganno zeero leellitanno. Kiiro tonnishshu badaanchira guraanni suudishshu koode giddo noo zeerote bikkinni roore dijiite heedhusiro, lexxo dijiite suudisantukkinni leellitanno.

Tonnishshu dargguwa kiirote giddo hara'mitannohu Suudishshakoode giddo tonnishshu badaanchi gedensaanni leellitanno zeerote kiironniiti.

#: Kiiro Suudishsha koode giddo #dargu amadaancho ofollara dijiite amadiro, dijiite leellitanno, kuni ikka hoogiro tenne ofollora mitturichi dileellanno.

Kuni malaati 0 gede loosanno, kiirote giddo kiirote dijiitubbanni roore batinye # fikiimmuwa suudishshu koode giddo heedhuro massagaancho woy badhiidi zeero dileellitanno. Hasiissanno dijiite calla leellitanno.

.: Tonnishshu dargi amadaanchi tonnishshu badaanchira guraanninna qiniiteenni noo tonnishshu kiiro tiranno.

Suudushshu koode kunni malaatira guraanni # dargu amadaancho calla amadiro, 1te woroonni noo kiiro tonnishshu badaanchinni hanaffanno. Barru tuqa massagaancho zeero beehamiccu kiironni leellishate, tonnishshu badaanchira guraanni noo umi dijiitera 0 dargu amadaanchi gede horonsi'ri.

%: Suudishshu giddo kiiro leellitannowa kiiro 100nni batise xibbishshu malaate(%) surkanno.

E- E+ e- e+ : Suudishshu koode E-, E+, e-, woy e+ qiniiteenni aja ajeenna mitte dijiite dargu amadaancho(0woy#) amadiro, kiiro sayintifikete woy ekisipoonentete suudishshinni suudisantanno. E woy e fidale kiirotenna ekispoonentete mereero surkantanno. Malaatu qiniiteenni noo dijiitete dargu amadaancho kiiro ekisponentete dijiitete kiiro tirtanno.

Ekisponente negeetive ikkituro, xeishshu malaati E-, E+, e-, e+ nni ekispoonentete albaanni leellanno. Ekispoone posetive ikkituro, ladishshu malaati callu E+ woy e+ nni ekisponentete albaanni leellanno.

Badaancho amaddanno suudishshu koode dijiitete dargu amadaanchinni(0 woy #) qoqqowanturo kumishshu badaanchi leellanno.

Uurrinshshu malaati kumishshunn tonnishshu badaanchi gede horonsi'ra qoqqowitte qinoo irkiranno. Qara bue koode giddo kiiro eessittoro, barru tuqa uurrinshshu malaate tonnishshu badaanchi gede horonsi'ri. Tonnishshu badaanchi gede leellitino halaali fikiima amuraatu qinuubba giddo kiirote sudishsha irkidhanno.

- + $ ( ) foonqe: Ledishsha (+), xeishsha (-), doolaare ($), foonqe, woy suudishshu koode giddo e'ino gombo soorrantannokki fikiima gede leellitanno.

Koye dirantino fikiimmuwa gobbaanni fikiimmuwa leellishate, xarotenni(\) balaxisa hasiisannohe, woy maqishshu malaatinni(" ") qoqqowa hasiisannohe.

\ : Xaro suudishshu koode giddo albisufi fikiima leellishanno.

Suudishshu koode giddo addi tiro afidhino Fikiimmuwa xarotenni balaxanturo soorrantannoki fikiimmuwanni calla leellitanno. Marro xaro(\\)suudishshu koode giddo eessittokkinni xaro umisenni dileellitanno.

Suudishshu koode giddo xarotenni balaxama noose fikiimmuwa barra- nna yannate-suudishsha fikiimmuwa (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), Kiirote-suudishsha fikiimmuwa (#, 0, %, E, e, taxxeessu malaate, uurrinshshu malaate), nna naanni-fikiimate fikiimmuwaati (@, &, <, >, !).

Konni woroonni noo balaxi tiro kiiro suudishsha horonsi'ra dandaatto. "Xaphooma kiiro" gobbaanni, baalanti balaxi tiro suudishsha koodibba lame tonnishshu darguwanni kiiro tonnishshu kiiro wido qoltanno.

Balaxi tiro suudishshuwa horonsi'rittoro, suudishshu su'mi maqishshu malaatinni qoqqowama hasiisannose.

Balaxi tiro suudishsha

Xaphooma Kiiro: eessini gedensaanni kiiro leellitanno.

Womaashsha: Doolaare malaate kiirote albbaanni surke negaative kiiro gombote giddo qoqqowanno.

Rosaminoha: Aja ajeenna tonnishshu badaanchi albaanni mitte dijiite leellishanno.

Mereggisa: Kiiro kumu badaanchi ledo leellishanno.

Xibbishsha: Kiiro 100nni batise kiirote xibbishshu malaate maxxagisanno.

Sayintifike: Kiiro sayintifikete suudishshinni leellishanno (lawishshaho, 1000ho 1.00E+03 ).

Suudishshu koode maqishshu malaatinni badantanno sase kifilenni beehamantanno. Umi gafa posetive hornyuwara suudishsha tirtanno, layinkkiti negetive hornyuwara, hattono sayikkiti zeerote tirtanno. Mitto suudishsha koode calla badittoro, baalante kiirora loosansanno.

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Language Settings - Languages. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

Baadi qinoo barraho, yannate nna womaashshu suudishshira konni garinni loosansantanno. Qara suudishshu koode tirantannohunna leellitannohu baadi qino garinniiti.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleFormat

    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")

    ' baala woyite Qara bue koode giddo kiiro eessattowote uurrinshshu malaate tonnishshu badaanchi gede.

    ' ingiliizetenni 6,328.20 leellishanno, Jermaninyunni 6.328,20 leellishanno.

End Sub