Chr Function

Badantino fikiimate koode labbanno fikiima qoltanno.

Ganallo:

Chr(Handaara Intijerete Gede)

Qolote guma:

Naanni-fikiima

Eishshuwa:

Handaara : Addimmo 8 bite ASCII hornyo (0-255) woy 16 bite Yunikoodde hornyo wobe sa'anno kiirote soorramaano.

Addi qorqoraasinchi aante attamanchu woy wolu gumi bue wido soyate Chr$ assishsha horonsi'ri. Qoleno naannifikiimate handaara giddo maqishshu malaate surkate horonsi'ra dandaatto.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleChr

    ' Kuni lawishshi naannifikiimate giddo maqishshu malaate(ASCII hornyo 34) surkanno.

    MsgSaaxine "A "+ Chr$(34)+"harancho" + Chr$(34)+" tuqishsha."

    ' Hasaawu giddo attamamaanchu: "harancho" tuqishshi gede leellanno.

End Sub

ASC