Static Statement

Cinaancho biddissa woy assishsha giddo aantete deerrira soorramaancho woy dira egensiisanno, konni daafira soorramaanchu hornyuwa woy dira cinaancho biddissa fultu gedensaanni gattanno. Dim fooliishsho sumiimmuwano addimmote.

Qorophishu Bido

Soorrantannokki fooliishsho soorramaancho dira tirate dihoronsi'nanni. Dira rosantino bikka garinni badama hasiisannose.


Ganallo:

Soorramannokki VarSu'ma[(Gudate hanafi)] [VarDana gede], VarSu'ma2[(Gudate hanafi)] [VarDana Gede], ...

Lawishsha:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgSaaxine iGuma,0,"Dawaro"

End Sub

 

' Soorramannokki soorramaanchi kayshshira assishsha

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iAjo Intijerete Gede = 40 ' kunni assishshi ajo hornyo qolo

  iInit = 0 ikkiro ' kayisaminoro buuxi

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function