Global Statement

Soorramaancho woy dira kalqe somora waatanno(hakkuno, dicinaanchu biddissi woy assishshi giddooti), xaa qurxi-yannara soorramaanonna dira baalante piroogiraamete mininna mojulete giddo addimmo ikkitanno.

Ganallo:

Kalqe VarSu'ma[(gudate hanafi)] [VarDana gede][, VarSu'ma2[(gudate hanafi)] [Vardana][,...]]

Lawishsha:

Global iGlobalVar As Integer

Sub ExampleGlobal

    iGlobalVar = iGlobalVar + 1

    MsgBox iGlobalVar

End Sub